Ponad 100 poprawek Senatu do Tarczy 4.0. Ustawa wraca do Sejmu

Wieczorem 18 czerwca br. zakończyło się 12. posiedzenie Senatu. Izba na tym posiedzeniu przyjęła 10 ustaw – w tym ustawy związane z pomocą w zwalczaniu skutków pandemii, przeprowadziła drugie czytanie dwóch projektów ustaw, podjęła uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej.

» Tarcza 4.0: Pierwotna treść projektu ustawy

Dopłaty tylko do kredytów bez zaległości w spłacie

Do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19 senatorowie wniesli poprawkę, zgodnie z którą dopłaty powinny być dokonywane do kredytów, w odniesieniu do których nie ma zaległości w spłacie. Natomiast podmiotem udzielającym dopłaty stanowiącej pomoc publiczną dla przedsiębiorcy ma być  Bank Gospodarstwa Krajowego. Senat zgłosili również liczne poprawki związane z restrukturyzacją kredytów, które mają na celu zapobieżenie kryzysom w małych bankach spółdzielczych.

Jakie poprawki do tarczy 4.0 zaproponowały komisje senackie?

Senat popiera pomysł, by samorządy, przez wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20 proc. dochodów w stosunku do analogicznego okresu z roku 2019, nie opłacały tzw. janosikowego. Darowizny przekazane przy udziale OPP mają również podlegać odliczeniu.

» Wszystkie poprawki, które Senat przegłosował do treści ustawy tarczy antykryzysowej 4.0

Poprawki do dodatku solidarnościowego

Senat wprowadził 9 poprawek do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (projekt prezydencki). Na wniosek Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Izba zdecydowała o  podniesieniu wysokości dodatku solidarnościowego z 1400 do 1500 zł. Jej konsekwencją są kolejne trzy zmiany, które powodują, że zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 1500 zł miesięcznie. Inna poprawka doprecyzowuje, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał, tak jak i inne osoby, dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem.

» Albo dodatek solidarnościowy albo zasiłek dla bezrobotnych

Pozostałe zmiany przyjęte przez Senat mają charakter legislacyjny. Ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa po tym dniu uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Zgodnie z przedłożeniem sejmowym dodatek w wysokości 1400 zł miesięcznie ma przysługiwać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Ustawa w wersji sejmowej przewiduje ponadto podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku.

» Tylko kilka dni na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Będzie trzeba się śpieszyć

Senatorowie wprowadzili  45 poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym, do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (projekt rządowy). Jedna z poprawek wiąże się z dodaniem do ustawy artykułu, który  dotyczy umożliwienia dofinansowania zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19. Tę pomoc będzie można uzyskać do 31 grudnia 2021 r.  Inne dodają do ustawy narzędzia umożliwiające ministrowi właściwemu ds. gospodarki, albo Agencji Rozwoju Przemysłu kontrolę przedsiębiorcy w zakresie wykorzystywania przez niego pomocy zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania limitu wynagrodzeń. Kolejne poprawki dodają przepis umożliwiający uzależnienie pomocy na restrukturyzację udzielanej w formie pożyczki od ustanowienia stosownego zabezpieczenia przez przedsiębiorcę.  Ustawa określa formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc ta ma polegać na zapewnieniu im płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Przewiduje również, że gdy sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, iż będzie mógł kontynuować swoją działalność zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie musiał złożyć oświadczenie i zwrócić pożyczki. Ustawa wprowadza też tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na okres do 18 miesięcy dla przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej. Będzie ono udzielane w ramach kontynuacji ratowania firmy jako dodatkowa pożyczka lub jako samodzielna forma pomocy. Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ostatni typ to pomoc na restrukturyzację dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których podjęcie pomoże przywrócić przedsiębiorcy rentowność.

Izba nie wprowadziła zmian do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (projekt rządowy). Wprowadza ona katalog  wyłączeń od stosowania reguły wydatkowej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. To rozwiązanie spójne z działaniami podjętymi w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie zwalczania skutków związanych z epidemią. Wprowadzone rozwiązanie, umożliwiające zawieszanie stabilizującej reguły wydatkowej, ma pozwolić gospodarce na szybki powrót na ścieżkę rozwoju po kryzysie.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) implementuje unijne dyrektywy uszczelniające systemy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. dyrektywa ATAD2, mająca przeciwdziałać unikaniu opodatkowania i chronić państwa UE przed międzynarodową agresywną optymalizacją podatkową), zmiany w ustawie o VAT w zakresie określonym w dyrektywie 2018/1910. Nowela doprecyzowuje również obowiązujące przepisy w zakresie informacji o schematach podatkowych. Jest drugim etapem implementacji „dyrektywy MDR” (obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych), która nakłada na szefa Krajowej Administracji Skarbowej  obowiązek przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym innych państw członkowskich.

Źrodło: senat.gov.pl

Koronawirus w Polsce