Albo dodatek solidarnościowy albo zasiłek dla bezrobotnych

Katarzyna Sudaj

Prezydent Andrzej Duda 3 czerwca skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dotyczy on wsparcia finansowego osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

» Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego realizowane wyłącznie przez PUE ZUS

Projekt ma dwa cele:

  • wprowadza nową formę wsparcia – trzymiesięczny dodatek solidarnościowy dla osób, które stracił pracę w wyniku kryzysu spowodowanego wirusem SARS-CoV-2. Ma ona pozwolić na spokojne poszukiwanie nowej pracy.
  • podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych, co uzasadnia się wzrostem liczby osób tracących pracę na skutek epidemii COVID-19 oraz zmniejszeniem ilości nowych ofert na rynku pracy.

O obu postulatach była mowa już w maju, gdy informowaliśmy o zapowiedziach Premiera Morawieckiego i minister pracy Marleny Maląg

Dodatek solidarnościowy – na jakich warunkach i dla kogo?

Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie.

» 1500 zł dodatku solidarnościowego. Senat za podwyższeniem świadczenia

Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni. Dodatek przysługiwał będzie osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy wnioski o dodatek solidarnościowy?

Wnioski mają być składane były w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS.

Już w czerwcu będzie można składać pierwszy  wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego. Złożenie wniosku o dodatek w lipcu będzie oznaczało, że dodatek będzie przysługiwał za 2 miesiące, a złożenie wniosku w sierpniu – że dodatek przysługiwał będzie za 1 miesiąc.

» Tylko kilka dni na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej. W przypadku wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu będzie zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Albo dodatek solidarnościowy albo zasiłek dla bezrobotnych

W okresie pobierania dodatku solidarnościowego osobom uprawnionym do tego dodatku nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia przyznane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z tym, że jeśli osobie bezrobotnej zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ww. ustawie, wówczas dodatek solidarnościowy wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym dodatkiem solidarnościowym a zasiłkiem lub stypendium wypłaconym przez urząd pracy. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek solidarnościowy bez podatku. Składki ZUS pokryje państwo

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będzie finansował w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Uwaga na świadczenia rodzinne

Dodatek solidarnościowy będzie dochodem uwzględnianym przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Koszt obu rozwiązań

Ustawodawca szacuje, że około pół miniona osób nabędzie prawo do dodatku solidarnościowego, w tym ok. 193 tys. to osoby bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, natomiast 307 tys. – osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Szacowany koszt wypłaty dodatków solidarnościowych to niemal 1,5 mld zł.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od 1 września 2020 r., gdy zakończy się obowiązywanie dodatku solidarnościowego.

Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek. Bezrobotni, którzy są w trakcie pobierania zasiłku, otrzymają go w wyższej wysokości od dnia 1 września 2020 r.

Po zakończeniu okresu przysługiwania dodatku solidarnościowego (od dnia 1 września 2020 r.), kwota podstawowego zasiłku dla bezrobotnych zostanie podwyższona do 1200 zł brutto. Zasady przyznawania obniżonej oraz podwyższonej kwoty zasiłku, w zależności od stażu pracy, pozostaną niezmienione.

W czwartek 4 czerwca odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Posłowie przyjęli tą ustawę w głosowaniu późnym wieczorem.

Dodatek solidarnościowy