Polski Ład: Samotni rodzice po raz ostatni rozliczą się z dzieckiem za 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Samotni rodzice mają możliwość rozliczenia się wraz z dzieckiem. Jednak zeznanie za 2021 r. może być na to ostatnią szansą, przepisy Polskiego ładu zmieniają bowiem zasady wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem, jeśli ten wychowuj je sam. W przyszłym roku wspólne rozliczenie ma zostać zastąpione ulgą w wysokości 1500 zł odliczaną od podatku.

Wspólne rozliczenie rodzica z dzieckiem w PIT za 2021 r.

Podatnik, który samotnie wychowuje dziecko, może rozliczyć się z dzieckiem. Rodzice mają prawo do wspólnego rozliczenia za 2021 r. wraz z dzieckiem. Dzięki temu można znacząco obniżyć podatek do zapłaty.

Kto może rozliczyć się z dzieckiem

Prawo do skorzystania z preferencji mają rodzice, którzy są osobami samotnymi. Rodzic rozliczający się z dzieckiem nie może pozostawać w związku małżeńskim lub być w separacji z małżonkiem, lub też małżonek musi być pozbawiony praw rodzicielskich, ewentualnie odbywać karę więzienia.

Samotny rodzic, musi wychowywać dziecko lub dzieci, które są małoletnie, pełnoletnie uczące się do 26. roku życia lub pełnoletnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę rodzinną, niezależnie od jej wysokości. Dziecko nie może mieć dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem, a dochody z pracy lub umów zleceń nie mogą przekroczyć kwoty 3089 zł w roku.

Rozliczenie roczne, jako zeznanie osoby samotnie wychowującej dziecko, może być złożone przez podatnika, który:

   1. w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci:

    a) małoletnie,

    b) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

    c) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2021 r. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej;

 


   2. w roku podatkowym nie był on (ani jego dziecko/dzieci) opodatkowany:

    a) jednolitą 19% stawką podatku – tzw. podatkiem liniowym,

    b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z prywatnego najmu,

    c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,


  3. złoży wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej, wyrażony w zeznaniu podatkowym

Rodzice mogą rozliczyć PIT za 2021 r. wspólnie z dzieckiem

Zmiany które zaczęły obowiązywać w związku z wejściem w życie Polskiego ładu powodują, że nowa ulga zacznie obowiązywać dopiero w przyszłorocznych zeznaniach. Dlatego też PIT za 2021 r. samotni rodzice mogą rozliczyć wraz z dzieckiem. Zmiana wprowadzona przez Polski ład zacznie obowiązywać w rozliczenia za rok 2022 (czyli w PIT składanym do 30 kwietnia 2023 roku). 

Samotni rodzice po raz ostatni rozliczą się z dzieckiem za 2021 r.

Źródło: shutterstock

Ulga dla samotnie wychowujących dziecko – jaki pit?

W zależności od źródła przychodów na deklaracji deklaracji PIT-37 lub PIT-36 należy zaznaczyć że rozliczenie jest wspólne. Oba formularze można wypełnić przez internet. W usłudze Twój e-pit nie ma jednak formularza PIT-36 dla podatników, którzy uzyskiwali przychody z działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej.

Ze wspólnego rozliczenia nie mogą także skorzystać podatnicy, którzy uzyskiwali w 2021 r. dochody opodatkowane podatkiem liniowym, kartą podatkową albo ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz prywatnego najmu).

Samotne wychowywanie dziecka a ulga prorodzinna w PIT za 2021 r.

Samotni rodzice mają prawo do skorzystania w rozliczeniu rocznym z ulgi prorodzinnej. Stąd można rozliczyć się z dzieckiem będąc samotnym rodzicem i skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jedynym warunkiem do jej odliczenia jest spełnienie wymagań do skorzystania z tej preferencji podatkowej. 

Polski ład – zamiast wspólnego rozliczenia ulga w wysokości 1500 zł w rozliczeniu rocznym składanym w 2023 r.

Aktualnie składane zeznania podatkowe przez samotnych rodziców mogą być ostatnimi w takim kształcie. Za 2022 r. obowiązują nowe zasady w postaci ulgi w kwocie 1500 zł zamiast wspólnego rozliczenia z dzieckiem. 

Ulga przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców, w pełnej wysokości. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, które z nich skorzysta z ulgi, przyjmuje się, że ulga przysługuje rodzicowi, z którym mieszka dziecko. Ulga nie będzie przysługiwać, jeśli samotny rodzic posiada dzieci z różnymi partnerami i którekolwiek z nich wychowuje wspólnie z drugim rodzicem. Podobnie ulga nie przysługuje, jeśli rodzic złoży wniosek o wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub zmarłym małżonkiem.

Polski ład – samotni rodzice odczują straty w rozliczeniu za 2022 r. 

Wraz w wejściem Polskiego ładu samotni rodzice utracą prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Zamiast tego będą mieć prawo do ulgi w wysokości 1500 zł. Na zmianach stracą rodzice, którzy uzyskują wyższe dochody. W takiej sytuacji jest Pani Emilia, która napisała do redakcji PIT.pl i wskazuje niekorzystne dla siebie zmiany jakie wprowadzono za sprawą Polskiego ładu. W tym roku Pani Emilia rozliczy dochody wraz z córką. Pani Emilia w 2021 r. zarobiła 160.000 zł brutto i od części dochodów płaciła podatek w wysokości 32%. Dzięki możliwości wspólnego opodatkowania z córką za 2021 r. otrzyma około 8 000 zł zwrotu podatku. Pani Emilia jest wdową stąd może się rozliczyć ze swoją małoletnią córką. W przyszłym roku po zmianach, które wprowadził Polski Ład jeżeli nic się nie zmieni i Pani Emilia uzyska dochody na tym samym poziomie, zwrot wyniesie jedynie 1500 zł. Pani Emilia straci 6 500 zł na wprowadzeniu zmian w rozliczeniu z dzieckiem, jeżeli nie dojdzie do zmiany w zasadach rozliczeń samotnych rodziców z dziećmi. Aktualnie w sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich oraz grupa samotnych rodzciów planuje złożenie skargi na państwo plskie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na chwilę obecną trudno przewidzieć jak potoczą się zmiany w Polskim ładzie. Problem został nagłośniony, być może znajdzie się rozwiązanie, które nie wprowadzi zmian które mogą być niekorzystne dla rodziców. 

Polski ŁadUlga na dzieciMacierzyństwoFormy opodatkowaniaWspólne rozliczenie PIT