Polski Ład: Nowe uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej

Ewelina Czechowicz

Przedstawione propozycje Polskiego Ładu nadają nowe uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Tymczasowe zajęcie ruchomości, wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego oraz wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych to rozwiązania które zamierza wprowadzić resort finansów. Jak mają one wyglądać?

Tymczasowe zajęcie ruchomości

Zgodnie z założeniami projektu, funkcjonariusze KAS mają zyskać nowe narzęzie, które ma pozwolić na zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnej. W toku kontroli celno-skarbowej funkcjonariusz KAS będzie miał możliwość tymczasowego zajęcia ruchomości kontrolowanego na poczet prowadzonej wobec niego przez naczelnika urzędu skarbowego egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne łącznie przekraczające 10 tys. zł. Jak przewiduje przedstawiony projekt przepisów podatkowych tymczasowemu zajęciu ruchomości mają podlegać ruchomości zobowiązanego znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby. Tymczasowe zajęcie ruchomości nie będzie mogło trwać dłużej niż 96 godzin od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza. Tymczasowe zajęcie nie zostanie dokonane, gdy zobowiązany okaże dowody wskazujące na zapłatę należności lub nieistnienie obowiązku zapłaty. Jest to jedyny środek ochrony przed czynnością funkcjonariusza. Projektodawca nie przewidział żadnego środka zaskarżenia na tymczasowe zajęcie. Dopiero zatwierdzenie tymczasowego zajęcia przez naczelnika urzędu skarbowego będzie dawać prawo zobowiązanemu do złożenia zażalenia na postanowienie organu egzekucyjnego i następnie skargi do sądu administracyjnego.

Polski Ład: Nowe uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej
Źródło: FORUM

Polski Ład: MF prezentuje projekt ustaw podatkowych, na reformie ma zyskać 18 mln Polaków

Nabycie sprawdzające

W Projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  pojawiło się nowe narzędzie do kontrolowania firm – nabycie sprawdzające. Nowe narzędzie ma zostać wprowadzone w celu zwalczania „szarej strefy” związanej z nierejestrowaniem sprzedaży na kasach rejestrujących, niewystawiania albo niewydawania paragonu fiskalnego.

Zgodnie z założeniami projektu:

Art. 94k. Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:

1) ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;

2) wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Nabycie sprawdzające ma nie być formą kontroli podatkowej ani kontroli celno-skarbowej i ma mieć charakter odformalizowany. Czynność w postaci nabycia sprawdzającego może skończyć się notatką (brak naruszeń) lub mandatem i protokołem (stwierdzenie naruszenia). Towar nabyty w toku nabycia sprawdzającego, w tym paragon fiskalny – o ile taki został wydany – podlegać będzie niezwłocznie zwrotowi, zgodnie z regułą obustronnego zwrotu towaru i uiszczonej przez sprawdzającego ceny.

Polski Ład: Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku

Możliwość informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych

Przedstawiony przez resort finansów projekt ustawy przewiduje nowe uprawnienie dla Szefa KAS, który w wyniku działalności analitycznej będzie mógł podejmować działania informujące podatników o ryzyku występowania w obrocie towarami lub usługami dostarczanymi do podatnika lub kontrahenta tego podatnika co najmniej jednego dostawcy, który może pełnić rolę znikającego podatnika. Proponowane rozwiązanie, poprzez informowanie podatników o ryzyku, pozwoli na wprowadzenie narzędzia umożliwiającego zwalczanie oszustw mających na celu wyłudzenie podatku od towarów i usług (oszustw karuzelowych). Przedmiotowe narzędzie będzie fakultatywne, czyli Szef KAS nie będzie miał obowiązku informowania, nawet jeśli takie ryzyko zauważy w toku działalności analitycznej. Są sytuacje, w których podjęcie takiego działania mogłoby być sprzeczne lub wpływać niekorzystnie na podjęcie innych działań organów KAS lub innych służb. Podjęcie decyzji o poinformowaniu podatnika o ryzyku jest wyłączną decyzją Szefa KAS podejmowaną z urzędu, a konstrukcja tego narzędzia nie zmienia innych uprawnień i obowiązków. Zakłada się, że działania informujące nie będą miały charakteru masowego.

KontrolaPolski Ład