Podatkowy rozkład jazdy - ważne daty w lutym 2023 roku dla księgowych, przedsiębiorców i pracowników

Ewelina Czechowicz

W lutym 2023 roku przypada wiele podatkowych obowiązków. Pracodawcy przekazują pracownikom PIT-11 i muszą poinformować o autozapisie do PPK 2023 r.  Przedsiębiorcy powinni sprawdzić zmiany w składkach ZUS, które znacząco wzrosły i od lutego będą obliczane wg nowych wskaźników obowiązujących w 2023 roku. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w lutym 2023 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wpływają na lutowe obowiązki podatkowe.

Luty to ważny miesiąc pod kątem decyzji jaką formę opodatkowania wybrać na 2023 rok. Na przedsiębiorcach też w tym miesiącu ciąży wiele obowiązków. Przedstawiamy podatkowy rozkład jazdy na najbliższy miesiąc.

Kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy

W lutym zacznie obowiązywać część nowelizacji Kodeksu pracy w zakreise badania trzeźwości pracowników. Ustawa aktualnie oczekuje na publikacje, przepisy zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na mocy tych przepisów pracodawca zobowiązany bęzie do określenia sposobu przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika. Będzie musiał  wskazać również czas, częstotliwość oraz rodzaj urządzenia używanego do kontroli (alkomatu). Kontrola pracownika będzie możliwa w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. P Konsekwencją dla pracownika będącego pod wpływem alkoholu może być:

 1. upomnienie pisemne lub ustne,
 2. nagana,
 3. kara pieniężna
 4. rozwiązanie umowy z pracownikiem w trybie natychmiastowym. 

Nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem Prezydenta. Praca zdalna i kontrola trzeźwości - PIT.pl

Comiesięczne obowiązki pracodawcy

Co miesiąc warto sprawdzić:

 • ważność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
 • ważność szkoleń BHP, 
 • terminy umów o pracę, 
 • obowiązek powiadomienia ZUS-u o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia),
 • daty urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków,
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób niebędących w PPK),
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób będących w PPK),
 • czy pracodawca zobligowany jest do wpłat na PFRON – stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników i brak pracowników z niepełnosprawnością bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wymiar czasu pracy lutym 2023 r.

Wymiar pracy w lutym wynosi 160 godzin, co oznacza, że będziemy pracować 20 dni. W tym miesiącu nie ma żadnych dodatkowych dni wolnych ani świąt.

15 lutego 2023 roku resort finansów udostępni podatnikom zeznania roczne. Zanim jednak będzie można podejrzeć PIT przygotowany przez fiskusa mając PIT-11 można przygotować zeznanie podatkowe w programie e-pity

Już 15 lutego 2023 roku zostanie uruchomiony rządowy program rozliczeń. Z kolei do 20 lutego 2023 roku podatnicy muszą wybrać formę opodatkowania. Do końca lutego płatnicy zobowiązani są do przekazania PIT-11 pracownikom oraz zleceniobiorcom. Do końca lutego trzeba też złożyć PIT-16A.

 

 

Do 15 lutego 2023 r.

 

Uruchomienie rządowego programu rozliczeń Twój e-PIT

Deklaracja na podatek od środków transportu

Twój e-PIT

 

 
Druk DT-1 dla właścicieli środków transportowych

Do 20 lutego 2023 r.

 

wybór formy opodatkowania na 2023 rok

Wsteczna zmiana formy opodatkowania na 2022 r.

Do końca lutego 2023 r.

 

PIT-11 dla pracowników/zleceniobiorców

PIT-16A

PIT-8C

IFI-1

Obowiązek informacyjny dotyczący autozapisu do PPK 2023 r.

Zapłata podatku ryczałtowego do fiskusa za 2022 rok

PIT-11 od pracodawcy

 

Karta podatkowa za 2022

Jak rozliczyć PIT-8c?

 

PPK emerytury

 

 

Do kiedy ostatnia zaliczka, a kiedy roczne rozliczenie?

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Zmiany w zasadach ustalania kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

17 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zmieniła się wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. W wyniku zmiany przepisów maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosi:

 1. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł 
 2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł
 3. dla motocykla - 0,69 zł
 4. dla motoroweru - 0,42 zł 

Składki ZUS w lutym 2023 r.  

Kwota składki zdrowotnej w lutym 2023 r. wzrośnie i będzie wyższa od tej dotąd obowiązującej, ponieważ zmianie uległa podstawa jej wymiaru.

Zmiany we wskaźnikach księgowych, kadrowych i podatkowych w 2023 r. - PIT.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

• 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

• od 60 tys. do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

• od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na ryczałcie w górę w 2023 roku - PIT.pl

Terminy podatkowe w lutym 2023 roku

Źródło: shutterstock

Terminy podatkowe w lutym 2023 r.

6.02.2023 (poniedziałek):

W tym dniu należy pamiętać o:

 • złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.;
 • złożeniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłaceniu składki za styczeń 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

7.02.2023 (wtorek):

To dzień na:

 • zapłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.;
 • zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2023 r. oraz wpłatę podatku należnego wykazanego w tej deklaracji;
 • złożenie deklaracji PIT-NZ i PIT-NZS

10.02.2022 (piątek)

W tym dniu przypada obowiązek: złożenia zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2023 r.

15.02.2022 (środa)

To dzień, kiedy należy:

 • zapłacić składki za styczeń 2023 r., obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • zapłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • zapłacić I ratę podatku od środków transportowych;
 • złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych;
 • dokonać wpłat do PPK.
 • przekazać do GUS sprawozdanie o warunkach pracy za 2022 rok

20.02.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada termin:

 •  zapłaty składek ZUS za styczeń 2023 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi  i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi);
 • wpłaty za styczeń 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • zapłaty za styczeń 2023 r. przez płatników, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłaty za styczeń 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2023 r.;
 • wpłaty na PFRON za styczeń 2023 r.
 • na wybór formy opodatkowania na 2023 rok

 

27.02.2022 (poniedziałek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za styczeń 2023 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za  styczeń 2023 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2023 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2023 r. (część ewidencyjna );
 • wpłatę podatku akcyzowego za styczeń 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2023 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2023 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2023 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za styczeń 2023 r.

28.02.2022 (wtorek)

W ostatnim dniu lutego 2023 r. przypada wiele obowiązków. Są to:

 • przekazanie (drogą elektroniczną) szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.;
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.;
 • zapłatę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz za IV kwartał 2022 r. 
 • przekazanie podatnikom informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11);
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2022 r. (PIT-8C);
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A);
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2022 r. (IFT-1R);
 • przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r. (PIT-R);
 • przekazanie do ZUS-u informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2022 r.;
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2022 r.;
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2022 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące;
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za styczeń 2023 r.
 • złożenie PIT -16A
 • Obowiązek informacyjny dotyczący autozapisu do PPK 2023 r.

Do 28 lutego 2023 pracodawca ma obowiązek poinformować osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. To również ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji. Pierwsze wpłaty zostaną pobrane już od wynagrodzeń za marzec 2023 r. Pracodawca przekaże je do instytucji finansowej między 1 a 17 kwietnia. Jeśli przed przekazaniem pracownik złoży rezygnację z oszczędzania w programie, pracodawca będzie musiał dokonać korekty naliczonych składek, a składka zostanie zwrócona pracownikowi.

 

Firmy automatycznie zapiszą wszystkich pracowników do PPK - Bankier.pl

 

KsięgowośćPolski ŁadRyczałtZUSHOT