Podatek od środków transportowych – stawki minimalne na 2022 rok

Ewelina Czechowicz

W 2022 roku będą obowiązywały takie same stawki minimalne podatku od środków transportowych, jak w 2021 roku. Ministerstwo Finansów w wydanym komunikacie z dnia 15 października poinformowało, że obwieszczenie z dnia 8 października 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” .

Z uwagi na to że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2022 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 r.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym, odprowadzanym do właściwej gminy, gmina może zmodyfikować wysokość opłaty jednak stawka daniny nie może być niższa niż minimalna stawka ogłoszona przez ministerstwo finansów.

Przedmiot opodatkowania

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów większą niż 7 ton.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Kiedy należy opłacić podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu należy odprowadzać, posiadając:

  • samochód ciężarowy o masie 3,5 lub wyższej,
  • ciągnik siodłowy lub balastowy,
  • przyczepę
  • naczepę,
  • autobus.

Podatek od środków transportu - jakie stawki?

Stawki podatku od środków transportu,  ustala organ gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Podatek od środków transportu nie dotyczy przyczep i naczep wyłącznie związanych z działalnością rolniczą wykonywaną przez podatnika podatku rolnego. Jeśli podatnik ma więcej niż jeden pojazd objęty podatkiem od środków transportu, musi wyliczyć i odprowadzić daninę za każdy z nich. Jednak minimalne stawki podatku wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Aktualne obwieszczenie zostało wydane 8 października 2021 r. 

Podatek od środków transportu - deklaracja

Deklaracje składa się na formularzach DT-1 i DT-1/A wraz z załącznikami z informacją o posiadanych pojazdach. Termin złożenia deklaracji to 15 lutego każdego roku podatkowego. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie po tej dacie, deklarację należy złożyć do 14 dni od jego powstania. Termin korekty to 14 dni od daty, w którym powstały zmiany.

Podatek od środków transportu kiedy należy go opłacić

Co do zasady podatek ten płaci się zwykle w dwóch ratach, do 15 lutego oraz do 15 września każdego roku. Wyjątek stanowi obowiązek podatkowy powstały pomiędzy 1 lutego a 15 września - wówczas terminy płatności rat to:

  • 14 dzień od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  • 15 września - II rata.
    Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

OBWIESZCZENIE

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) ogłasza się stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021, określone w załącznikach nr 1-3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie i więcej

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie i więcej

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

 

Inne podatkiPodatki 2021