Zmiany we wskaźnikach księgowych, kadrowych i podatkowych w 2023 r.

Ewelina Czechowicz

Od stycznia 2023 r. zmienią się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany.

I.Minimalne wynagrodzenie - zmieni się w 2023 r. aż dwa razy

Pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie ucieszy fakt, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2023 r. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzeni wzrośnie tez stawka godzinowa w 2023 . Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. wyniesie:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.: 3 490,00 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 3 600,00 zł

Z kolei stawka godzinowa będzie wynosiła:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 r. : 22,80 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 23,50 zł

II.   Wymiar czasu pracy w 2023 r.

W 2023 r. pracownicy będą pracować o jeden dzień krócej niż w mijającym 2022 r. W 2023 r. trzeba będzie przepracować 250 dni czyli 2000 godzin.

Dni wolne od pracy i szkoły w 2023 r. Jak korzystnie zaplanować urlop? - PIT.pl

MIESIĄC

GODZINY

DNI PRACUJĄCE

DNI WOLNE

Styczeń

168

21

10

Luty

160

20

8

Marzec

184

23

8

Kwiecień

152

19

11

Maj

168

21

10

Czerwiec

168

21

9

Lipiec

168

21

10

Sierpień

176

22

9

Wrzesień

168

21

9

Październik

176

22

9

Listopad

160

20

10 (9+1 za święto przypadające w sobotę)

Grudzień

152

19

12

 Razem

2000

250

115

Opracowanie własne: PIT.pl

Dni świąteczne w 2023 r.

data

dzień tygodnia

święto

1 stycznia

niedziela

Nowy Rok

6 stycznia

piątek

Trzech Króli

9 kwietnia

niedziela

Drugi dzień Wielkiej Nocy

10 kwietnia

poniedziałek

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

poniedziałek

Święto pracy

3 maja

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca

czwartek

Boże Ciało

15 sierpnia

wtorek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada

środa

Wszystkich Świętych

11 listopada

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia

poniedziałek

Boże Narodzenie

26 grudnia

wtorek

Drugi dzień Bożego Narodzenia

Opracowanie własne: PIT.pl

Wskaźniki księgowe, kadrowe i podatkowe na 2023 r.

Źródło: shutterstock

III. Współczynnik ekwiwalentu urlopowego na 2023

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego  ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2023 r., tak jak w 2022 r., dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie on 20,83.

365 dni – (53 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni; 250 dni : 12 = 20,83.

W 2022 r. jego wartość  wynosiła 20,92.

Wymiar etatu a wysokość ekwiwalentu

1/4

1/3

1/2

3/4

Wysokość współczynnika ekwiwalentu 2023

5,21

6,94

10,42

15,62

 

IV. Dodatek za prace w porze nocnej w 2023 r.

Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy będzie więc różna w poszczególnych miesiącach, gdyż zależy od wymiaru godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. I tak wyniesie:

Miesiąc 2023 r.

Obliczenie dodatku

Kwota dodatku za prace w porze nocnej w 2023 r.

styczeń

3490 zł/168h x 20%

 4,15 zł

luty

3490 zł/160 h x 20%

4,36 zł

marzec

3490 zł/184 h x 20%

 3,79 zł

kwiecień

3490 zł/ 152 h x20%

 4,59 zł

maj

3490 zł/168h x 20%

 4,15 zł

czerwiec

3490 zł/ 168h x 20%

 4,15 zł

lipiec

3600 zł/ 168h x 20%

 4,29 zł

sierpień

3600 zł/ 176h x 20 %

 4,09 zł

wrzesień

3600 zł/ 168h x 20%

 4,29 zł

październik

3600 zł/ 176h x 20%

4,09 zł

listopad

3600 zł/ 160h x 20%

 4,50 zł

grudzień

3600 zł/ 160h x 20%

4,74 zł

Opracowanie własne: PIT.pl 

V.    Wynagrodzenie za pracę w miesiącu, którym pracownik nie wykonuje obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy

(nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę). W 2023 r. wynagrodzenie to wyniesie odpowiednio:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł

VI. Wysokość maksymalnej odprawy a rozwiązanie stosunku pracy w 2023 r.

W związku z faktem, że w 2023 r. dwukrotnie zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia maksymalna odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w 2023 r. będzie wynosić:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł x 15 = 52 350,00 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł x 15 = 54 000,00 zł

VII. Minimalna miesięczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 2023

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zmieni się w 2023 roku dwukrotnie z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł – 13,71% = 3 011,52 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł – 13,71% = 3 106,44 zł

VIII. Minimalna kwota przychodu od której odprowadzana jest składka na Fundusz Pracy 2023

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tą ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

    • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
    • co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Jeżeli podstawa ta jest niższa – składki się nie opłaca.

W przypadku podstawy ustalenia składki na Fundusz Pracy zastosowania nie ma ograniczenie podstawy wymiaru do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Liczy się ją od pełnej wartości podstawy, niezależnie od jej wysokości.

W 2023 roku  minimalna kwota przychodu od której będzie odprowadzana składka na Fundusz Pracy wyniesie:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.: 3 490,00 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 r. : 3 600,00 zł

IX. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2023

W 2023 roku limit 30-krotności wyniesie 208 050 zł (obecnie wynosi 177 660 zł). Tak wynika z obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz.887, z późn. zm.)

 • od stycznia do grudnia 2023: 208 050,00 zł

X. Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2023 r.

W 2023 r. kwota miesięcznego limitu wysokości podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wzrośnie w stosunku do 2022 r. o 2532,50 zł i wyniesie 17337,50 zł. Kwota miesięcznego limitu  podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej  została opublikowana w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 28 października 2022 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie (M.P. z 2022 r. poz. 1045).

 

XI. Odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.: 3 490,00 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 3 600,00 zł

XII. Wynagrodzenia za przestój z przyczyn dotyczących pracodawcy

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.: 3 490,00 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 3 600,00 zł

XIII. Odszkodowanie za stosowanie mobbingu wobec pracownika

Zgodnie z art. 94³ § 4 Kodeksu pracy: „Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.”

Odszkodowanie za stosowanie mobbingu w 2023 roku będzie wynosić:

1.  od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł

2.  od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł

XIV. Maksymalne wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o praktykę absolwencką  w 2023 r.

Podstawą prawną praktyk absolwenckich jest ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, a nie Kodeks pracy, co umożliwia pracodawcy dużo większą swobodę w określaniu warunków wynagrodzenia. Praktyka może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny. Jeśli ma charakter odpłatny, wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, w 2023 roku będzie to:

·    od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł x 2 = 6 980,00 zł

·    od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł x 2 = 7 200,00 zł

XV. Wskaźniki podatkowe

Stawki skali podatkowej 

12 % - podstawa opodatkowania do 120 000 zł pomniejszona o 3 600 zł

32 % - podstawa opodatkowania powyżej 120 000 zł pomniejszona o 3 600 zł

Mały podatnik VAT w 2023 r.

1 200 000 euro  x 4,8272 zł = 5 793 000 zł

2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 000 zł*

*po wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę o podatku VAT, tzw. SLIM VAT 3 (najprawdopodobniej od 1.04.2023 r.)

Mały podatnik PIT

2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 000 zł

Limit prowadzenia ksiąg podatkowych

2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 000 zł

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej

20 000 zł - osoby prywatne i rolnicy ryczałtowi

Limit podatkowy dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  

2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 000 zł

Opracowanie własne PIT.pl

XVI. Składki ZUS w 2023 r.

                                    Preferencyjne składki ZUS

Nazwa składki

Stawki procentowe

Podstawa wymiaru składki do 1 stycznia 2023 r.  -1047 zł

Podstawa wymiaru składki do 1 lipca 2023 r.  -1080 zł

Emerytalna

19,52 %

204,37 zł

210,82 zł

Rentowa

8,00 %

83,76 zł

86,40 zł

Chorobowa

2,45 %

25,65 zł

26,46 zł

Wypadkowa

1,67 %

17,48 zł

18,04 zł

Suma

31,64 %

331,26 zł

341,71 zł

Opracowanie własne: PIT.pl

 

Duży ZUS – składki na ubezpieczenie przedsiębiorców

Nazwa składki

Stawka procentowa

Podstawa wymiaru składki – styczeń – grudzień 2023 r. – 4161 zł

Emerytalna

19,52 %

812,23 zł

Rentowa

8,00 %

332,88 zł

Chorobowa

2,45 %

101,94 zł

Wypadkowa

1,67 %

69,49 zł

Razem

31,64 %

1316,54 zł (bez składki zdrowotnej, która zależy od wybranej formy opodatkowania)

Opracowanie własne: PIT.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki księgowe, kadrowe i podatkowe w 2023 r. PDF

KsięgowośćPodatki 2023UrlopZUS