PIT.pl podpowiada jak rozliczyć deklarację PIT za 2013 rok

Iwona Maczalska 07.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaZ dniem 1 stycznia 2014 roku zaczął się sezon rocznych rozliczeń PIT. Mając na uwadze szereg zmian, jakie zaczną obowiązywać w rozliczeniach podatku PIT rozpoczynamy cykl poradników wyjaśniających kluczowe aspekty zeznania składanego w 2014 roku za rok 2013.

Warto pamiętać, że rozliczamy się na nowych drukach deklaracji PIT. Nowe wersje deklaracji, mające zastosowanie do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2013 rok znajdują się w tabeli dostępnej tutaj.


Kto musi rozliczyć się do ostatniego dnia stycznia?

Wśród podatników, którzy muszą złożyć swoje zeznania podatkowe jeszcze w styczniu znajdują się podatnicy opodatkowani:

Deklaracja PIT-28 składana jest w celu wykazania przez podatnika zaliczki jaką pobierał on na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w szczególności od odsetek, dywidend, wygranych w grach i konkursach, a także ze stosunku służbowego, stosunku pracy, czy pracy nakładczej.
 

Deklarację PIT-16A zobowiązane są złożyć osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowane kartą podatkową. PIT-16A jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaka została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

a także:

Do złożenia rocznej deklaracji PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zobowiązane są w szczególności zakłady pracy, gospodarstwa domowe zatrudniające na podstawie umowy aktywizacyjnej pomoce domowe, a także inne podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych.
 

Deklaracja PIT-14 jest informacją o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, a także wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.
 

PIT-19A jest deklaracją wykazującą wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaka została zapłacona i odliczona od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiągniętych przez osoby duchowne w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 

 • płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, w szczególności od należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów - wypłacanych na rzecz osób fizycznych (deklaracja PIT-8AR).


Jakie informacje podatkowe należy złożyć do 28 lutego?

Do piątku 28 lutego złożyć należy deklarację:

 1. PIT-11 – do sporządzenia i przekazania tej informacji zobowiązany jest płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawca). Informację należy przekazać zarówno podatnikowi (pracownikowi) jak i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika,
 2. PIT-R - informacja o przychodach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 3. PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Dotyczy ona w szczególności płatników stypendiów, alimentów, czy dotacji, osób pośredniczących w obrocie papierami wartościowymi,
 4. PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika. W przypadku rozliczenia pracownika przez pracodawcę deklarację PIT-40 składa płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w imieniu własnym, na rzecz podatnika. Deklarację tą należy przekazać zarówno samemu podatnikowi jak i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika,
 5. IFT-1/IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania lub siedziby. Obowiązek złożenia tej deklaracji ciąży na płatniku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami kraju.


Kto musi rozliczyć się do 30 kwietnia?

Do rozliczenia podatku najpóźniej do dnia 30 kwietnia zobowiązani są:

 1. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika – na deklaracji PIT-36,


<< więcej o deklaracji PIT-36

 1. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo a więc opłacający podatki wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, jak dużo zarobili – na deklaracji PIT-36L,


<< więcej o deklaracji PIT-36L

 1. Osoby rozliczające przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury) – na deklaracji PIT-37,

 ęcej>
<< więcej o deklaracji PIT-37

 1. Podatnicy prywatnie zajmujący się obrotem papierami wartościowymi lub zbywający udziały w spółkach. Osoby te zobowiązane są do rozliczenia uzyskanych dochodów na deklaracji PIT-38.


<< więcej o deklaracji PIT-38
ęcej>
 

 1. Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku oraz obowiązani odprowadzać podatek według stawki 19% od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy Ci winni rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-39.


<< więcej o deklaracji PIT-39

Iwona Maczalska,
PIT.pl