Pomoc eksperta

Płatnik PIT

PIT/R

Informacja przesyłana jest podatnikowi przez płatnika z tytułu niektórych wypłat ze względu na wykonywanie przez nich obowiązków społecznych i obywatelskich, do których zalicza się:

  • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (poza działalnością gospodarczą tych osób) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT/R (16) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

 

W informacji ująć należy kwoty zwolnione z podatku wynikające z:

  • diet wypłacanych z tytułu podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju;
  • diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

W informacji podaje się nie kwoty wypłacone za poszczególne miesiące danego roku, a deklarację składa się z tytułu kwot wypłaconych w danym roku podatkowym.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-07-2013
  • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj