Pomoc eksperta

Płatnik PIT

PIT-4R

Deklarację PIT-4R składa płatnik bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. PIT-4R nie trafia do podatnika. W deklaracji płatnik deklaruje kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

PIT-4R złożyć należy niezależnie od tego, czy w danym roku pracownikowi wyślemy PIT-11, czy rozliczymy go za dany rok poprzez PIT-40. Podatnik nie zostanie powiadomiony o tym, czy pracodawca lub inny płatnik przesłał PIT-4R. Deklaracja kierowana jest bezpośrednio do urzędu.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-4R (4) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 

Deklarację składać należy do końca stycznia roku do:

  • miejsca zamieszkania płatnika - osoby fizycznej, albo
  • miejsca prowadzenia działalności płatnika albo
  • miejsca siedziby płatnika.

W przypadku, gdy płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, deklarację PIT-4R płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Gdy stosunek prawny z pracownikiem zakończy się przed końcem stycznia (np. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku lub po jego zakończeniu, lecz przed końcem stycznia roku następnego), PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym. W szczególności nie składa się wniosku o wcześniejsze wysłanie PIT-4R do urzędu lub nie wysyła go łącznie z PIT-11 wysłanym pracownikowi wcześniej, na jego żądanie.

W przypadku podatników składających PIT-4R z tytułu działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT) również termin jest standardowy – do końca stycznia 2014 r.

Płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek na rzecz urzędu skarbowego. Z reguły wpłaty na rzecz urzędu dokonuje się do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (za miesiąc, w który zaliczki zostały pobrane).

W PIT-4R deklaruje się zaliczki należne za dane miesiące, nie zaliczki wpłacone do urzędu skarbowego. Nie deklaruje się również zaliczek wpłaconych w danym miesiącu do urzędu (np. zaliczkę za wynagrodzenie za listopad pobraną w grudniu wpłaca się do urzędu do 20 stycznia – deklaruje się ją w PIT-4R jako zaliczkę należną za grudzień). Płatnik ma prawo obniżyć wartość należnych zaliczek o kwotę 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym roku podatkowym ze środków podatnika.

 

Uwaga!

Kwoty pobranych zaliczek podlegające wpłacie na rzecz urzędu skarbowego obniża się o wartość wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat zaliczek, która wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

W PIT-4R informuje się również o liczbie zatrudnionych podatników, których dotyczą należne zaliczki na podatek. Deklaracja dotyczy wszystkich przypadków, w których w danym okresie pobiera się zaliczki. Liczba ta może zatem ulegać zwiększeniu również o podatników, którzy nie są już zatrudnieni, lecz w stosunku do których nadal pobiera się zaliczki na podatek.

Nie należy składać zerowego PIT-4R. Nie złożą go również podatnicy, którzy zaliczki opłacają wyłącznie za siebie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj