Odliczenie składek ZUS w PIT 2020. Nie wszystkie składki można uwzględnić

Iwona Maczalska

W 2021 roku podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania, odliczając od uzyskanego dochodu kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Dokonując odliczenia należy zachować ostrożność, bowiem nie wszystkie składki społeczne można odliczyć w PIT za 2020 rok

» Jaką kwotę składek ZUS odliczysz w 2021 roku za rok 2020?

W rocznych rozliczeniach PIT za 2020 rok płatnicy składek ZUS mogą odliczyć kwotę zapłaconych w ciągu roku składek na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego dochodu/przychodu, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania. Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone przez podatnika na własne ubezpieczenie oraz na ubezpieczenie osób z nim współpracujących. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie składki krajowe i zagraniczne odliczymy w zeznaniu PIT za 2020 rok.

Odliczenie ZUS w PIT 2020

Źródło: shutterstock

Jakie składki ZUS społeczne odliczymy w PIT?

Wśród składek ZUS społecznych, które podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu PIT znajdują się krajowe składki społeczne, czyli składki ZUS, które podlegają odprowadzeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mowa o składkach, które zostały zapłacone w 2020 roku na własne ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) podatnika oraz osób z nimi współpracujących. Odliczeniu podlegają również składki społeczne potrącone przez płatnika.

W przypadku tzw. składek społecznych zagranicznych, odliczeniu od dochodu podlegają składki zapłacone w 2020 roku na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących – na podstawie przepisów regulujących obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obowiązujące w innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

» Odliczanie składek ZUS w PIT 2020 - biuletyn KAS

Jakich składek nie odliczymy w PIT za 2020 rok?

Krajowa Administracja Skarbowa uczula, by przed odliczeniem składek ZUS krajowych i zagranicznych w PIT za 2020 rok, dokładnie skontrolować, czy wszystkie zapłacone przez nas składki można uwzględnić w PIT. Jak twierdzi KAS ,, Odliczenie nie dotyczy „polskich składek”:

  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.”

Podobne graniczenia dotyczą składek społecznych tzw. ,,zagranicznych”. Jak twierdzi KAS ,,Odliczenie nie dotyczy „składek zagranicznych”:

  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • zapłaconych w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa,
  • odliczonych:

1. o od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

2. o od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako składki na ubezpieczenie zdrowotne)”.

 

Odliczanie składek zagranicznych a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

KAS uczula również, że zakres odliczania składek ubezpieczeniowych tzw. ,,zagranicznych” w rocznym zeznaniu PIT uzależniony jest od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do naszych dochodów uzyskanych za granicą. Więcej na ten temat znajdziesz w biuletynie KAS dostępnym tutaj.

 

Jaką kwotę składek ZUS społecznych odliczysz w PIT za 2020 rok?

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują wyższe niż rok wcześniej kwoty składek ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Wyższe składki to automatycznie wyższe kwoty odliczeń z tytułu zapłaconych składek w zeznaniu PIT. Konkretne kwoty odliczeń składek ZUS społecznych, znajdziesz na stronie wskaźników PIT.pl dostępnej tutaj.

Odliczenia w PITZUSRozliczenie rocznePIT-36