Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Objaśnienie MF - zwolnienie z CIT dochodów z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało interpretację ogólną dotyczącą art. 22 ust. 4 ustawy CIT. Chodzi o zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami podatku dochodowego.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., Nr DD5.8203.2.2021, dotyczy art. 22 ust. 4 ustawy CIT w zakresie możliwości korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach tych spółek.  

Interpretacja ogólna - art. 22 ust. 4 ustawy CIT

Źródło: shutterstock

Opis zagadnienia

Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym, w związku z art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, w zakresie możliwości korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach tych spółek.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j tej ustawy (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm. (dalej jako: „ustawa CIT”). Dziennik Urzędowy Ministra Finansów – 2 – Poz.11)
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednocześnie, w art. 22 ust. 4a–4d i ust. 6 oraz w art. 22a–22c ustawy CIT określone zostały warunki skorzystania z tego zwolnienia, uwzględniające między innymi wielkość posiadanych udziałów (akcji) w spółce wypłacającej „dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” oraz okres ich posiadania.

Na tle brzmienia wskazanych przepisów powstały wątpliwości dotyczące tego, czy wskazane wyżej zwolnienie obejmuje podział zysku – posiadającej status podatnika podatku CIT spółki jawnej lub komandytowej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski – dokonywany na rzecz wspólników takiej spółki, będących spółkami wskazanymi w art. 22 ust. 4 pkt 2-4 ustawy CIT. Wątpliwości te powodował fakt, iż treść art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy CIT, wskazująca kategorie dochodów objętych zwolnieniem określonym w art. 22 ust. 4 tej ustawy, wprost nie wymienia dochodów z udziału w zyskach – mających status podatnika podatku CIT – spółek jawnych i komandytowych.

Wątpliwości budzi również kwestia liczenia 2-letniego okresu posiadania „nie mniej niż 10% udziałów (akcji) spółki”, warunkującego możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia, w przypadku kiedy spółką wypłacającą „dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” jest posiadająca status podatnika podatku CIT spółka jawna lub spółka komandytowa.

Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. pod poz. 11.

 

Źródło: mf.gov.pl

CIT