Ukryta dywidenda do likwidacji. Jest projekt zmian

Iwona Maczalska

Do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafił nowy projekt ustawy o podatku CIT. Projektowana ustawa zawiera zapisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy.

Przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie budzą wiele wątpliwości i uwag środowiska prawniczego. Resort finansów wychodząc naprzeciw postulatom uznał za zasadne całkowite uchylenie wspomnianych przepisów.

Likwidacja ukrytej dywidendy

Źródło: shutterstock

Wątpliwości związane z ukrytą dywidendą

Zawarte w ustawie z 29 października 2021 r. regulacje dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” (wprowadzające art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz ust. 1d i 1e ustawy CIT od 1 stycznia 2023 r.) miały mieć na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu, która jednak formalnie nie jest dywidendą. Zamiast tego pojawiło się jednak wiele uwag, które były zgłaszane ministerstwu.

Jak tłumaczy MF ,, przyjęte ustawą z 29 października 2021 r. brzmienie przepisu prowadziło jednak do istotnych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i przepisami o cenach transferowych. Jednocześnie, postulaty zgłoszone przez organizacje branżowe wskazywały na konieczność ograniczenia przepisów anty-abuzywnych, które mogą dotyczyć podobnych kategorii płatności (tych samych kategorii płatności mogłyby dotyczyć m.in. przepisy o ukrytej dywidendzie, o podatku od przerzuconych dochodów i podatku minimalnym). Ponadto, z uwagi na szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę, możliwe byłyby sytuacje, w których zakresem przepisu objęte byłyby określone transakcje uzasadnione gospodarczo, których głównym celem nie jest de facto transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych”.

Ukryta dywidenda do likwidacji

Z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne Ministerstwo zdecydowało o całkowitej likwidacji przepisów o ukrytej dywidendzie. Świadczy o tym art. 6 projektu ustawy z dnia 27 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:

Art. 6. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 1265 i 1301) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 31:

a) w lit. a uchyla się tiret trzecie,

b) uchyla się lit. b;

CITKsięgowość