MF: Zmiany w JPK VAT przekazane do konsultacji

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług. Zmiany maja ułatwić podatnikom wywiązanie się z obowiązków. Czego dotyczą?

Jak wskazuje resort finansów proponowane zmiany wprowadza się w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz uproszczeniu w realizacji obowiązków w zakresie wykazywania w JPKVAT (ewidencja + deklaracja):

1) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,

2) faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485),

3) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

4) procedur dotyczących podmiotów powiązanych i mechanizmu podzielonej płatności

5) korekt podatku naliczonego in-minus  przez nabywcę.

Paragony z NIP do kwoty 450 zł

W projekcie rozporządzenia zmieniającego w celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczącej wprowadzenia możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - dalej ustawy o VAT (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oraz faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485). Projekt rozporządzenia reguluje też kwestie zbiorczego ujmowania faktur uproszczonych oraz zbiorcze ujmowanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną, wystawianych w formie biletu.

Zmiany w JPK VAT projekt rozporządzenia w konsultacjach

Źródło: mf.gov.pl

GTU

W celu wyeliminowania wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU) oraz procedur doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym przepisy § 10 ust. 3 pkt i pkt 2 rozporządzenia. W § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwszy (§10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia) . Dodatkowo doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym niektóre przepisy rozporządzenia, min. jednoznacznie doprecyzowano, że GTU_01 obejmuje wyłącznie napoje alkoholowe (CN 2203-2208) i zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym, wprost wskazano, że czynności udokumentowane RO lub WEW nie będą podlegać oznaczeniom GTU

Próg dla „TP” i definicja „TP”

Projektowane przepisy zmieniają regulację dotyczącą stosowania oznaczenia „TP” poprzez wprowadzenie progu kwotowego dla oznaczania takich transakcji (15 000 zł).

Dodatkowo doprecyzowano jakie transakcje uznaje się za transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, W § 1 pkt 1 lit. e uregulowano wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Zmiany dotyczące „MPP”

Rozszerzono stosowanie oznaczenia „MPP” na wszystkie transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności, również te w przypadku, których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

Wykazywanie danych w zgłoszeniu celnym

Doprecyzowano zapisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji. W § 1 pkt 2 lit. b uregulowano oznaczanie „VAT_RR” także zapłaty w formie zaliczki.

Korekta in-minus

Wprowadzono regulację dotyczącą wykazywania w ewidencji korekt in-minus, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, dokumentem WEW.

Nomenklatura scalona

Rozporządzenie wskazuje też na konieczność zastosowania nomenklatury scalonej CN 2020 oraz PKWiU2015.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 6 kwietnia. Zmiany mają wejść w życie w części od 1 kwietnia, a w części od 1 lipca 2021 r.

JPK Jednolity Plik KontrolnyPłatność podzielonaZmiany w VATVAT