MF wydłuża termin złożenia CIT-8E (ryczałt od dochodu spółek)

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji CIT-8E przez spółki opodatkowane na zasadach tzw. ryczałtu od dochodów spółek. Kiedy przypadnie nowy termin?

» Zbliżają się ważne terminy księgowe [harmonogram]

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów spółki opodatkowane ryczałtem od dochodu spółek zobowiązane są do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-8E o wysokości osiągniętego dochodu za poprzedni rok podatkowy. Deklarację składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na postulaty środowiska księgowych, MF przygotował przepisy wydłużające aktualnie obowiązujący termin.

» To już pewne. MF wydłuża terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Dłuższy termin na CIT-8E

Źródło: shutterstock

Termin CIT-8E wydłużony do końca września

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydłuża termin złożenia CIT-8E do końca września.

Ja tłumaczy resort finansów ,, Potrzeba taka wynika z postulatów jakie wpływają do Ministerstwa Finansów dotyczących zapewnienia właściwych warunków czasowych na wypełnienie obowiązków podatkowych, związanych z nową, istniejącą od 2021 r., formą opodatkowania, tj. ryczałtem od dochodów spółek. Deklaracja CIT-8E co do której proponuje się przesunięcie terminu do jej złożenia jest pierwszą deklaracją, którą podatnicy ryczałtu będą składać w 2022 r. Dlatego też kierując się zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako zasady konstytucyjnej, właściwe jest podejmowanie wszelkich działań wpływających na korzyść przedsiębiorców, również tych którzy jako pierwsi zdecydowali się na wybór nowej, nieznanej dotąd w polskim prawie podatkowym, formy opodatkowania”.

Kto skorzysta z wydłużonego terminu?

Projektowana regulacja znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

 

 

CITKsięgowość