Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

CIT-7 - podatnik CIT

05.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Informację składają płatnicy, a nie podatnicy tego podatku. Składana jest ona ze względu na ryczałtowe pobranie 19% podatku   podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wypłat na rzecz nierezydentów płatnik składa w miejsce CIT-7 informację IFT-2R (na wcześniejszy wniosek podatnika IFT-2).

Do pobrania zaliczki zobowiązany jest płatnik w dniu wypłaty kwoty, natomiast CIT-7 – do 7 dnia miesiąca następującego miesiącu, w którym dokonano wypłaty. CIT-7 nie stanowi informacji zbiorczej, od każdej wypłaty należy złożyć osobną informację.

CIT-7 otrzymuje podatnik. Informacji nie wysyła się do organu podatkowego. Inaczej jest w przypadku rocznej informacji zbiorczej, którą otrzymuje organ skarbowy.

Płatnicy składają CIT-7 za podatników korzystających ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych udziałów w zysku osób prawnych. W przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku ze względu na przeznaczenie wypłat na cele statutowe do CIT-7 należy dołączyć formularz CIT-5.

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
CIT-7Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
IFT-2/IFT-2RInformacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   
CIT-5Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

W przypadku korzystania za zwolnienia ze względu na siedzibę – rezydencję – stosowane jest zwolnienie w przypadku udokumentowania:

1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

2) istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Dodatkowo dla zwolnienia z podatku, niezbędne jest uzyskanie przez płatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności otrzymujący nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Z końcem roku podatkowego (nie później niż do końca pierwszego miesiąca roku następnego) należy pamiętać o dodatkowym złożeniu deklaracji:

 • CIT-6R - deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-6AR - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - w przypadku, gdy podatnik korzystający ze zwolnienia ze względu na niedotrzymanie dwuletniego okresu posiadania udziałów w spółce wypłacającej utraci prawo do zwolnienia z podatku powinien niezależnie od płatnika złożyć PIT-6AR.
 • CIT-10Z- deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT-11R - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.
Bezpłatne SMSOpis deklaracji
CIT-6RDeklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6ARDeklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych
CIT-11RDeklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 i deklaracji CIT-6AR

Przychodem z udziału w zysku osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej;
 • dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej;
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 • zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT;
 • wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 05-06-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015