Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odroczenie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT na 1 maja 2021 r.

Gazeta Podatkowa

Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, że uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka, której ostatni dzień roku obrotowego przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., może też podjąć decyzję o wydłużeniu roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w kwestii obowiązków sprawozdawczych spółki, która uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., uwzględniając skutki podjęcia takiej decyzji albo jej braku.

Regulacje ustawy nowelizującej

Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT w szczególności o wszystkie spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdop - Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Jednak spółka komandytowa może postanowić, że uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. O możliwości takiej stanowi art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123). Zgodnie z nim spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustawy o pdop i ustawy o pdof w nowym brzmieniu stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT z tym właśnie dniem.

Uchwała wspólników

Przepisy omawianej ustawy nowelizującej nie precyzują, w jaki sposób decyzja ta ma być podjęta. Zgodnie zaś z regulacjami Kodeksu spółek handlowych zasady podejmowania decyzji w spółce określa umowa spółki. W razie braku jej regulacji w tej kwestii należy przestrzegać przepisów K.s.h. Zgodnie z nimi uznać trzeba, że decyzja w sprawie daty, od kiedy spółka uzyska status podatnika CIT, to sprawa przekraczająca zakres zwykłych czynności spółki. Jest to jednoznaczne z tym, że uchwała w tej sprawie wymaga zgody wszystkich wspólników (art. 121 § 2 i art. 43 w zw. z art. 103 K.s.h. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).

W ustawie nowelizującej nie ma też regulacji, która nakładałaby na spółki komandytowe lub ich wspólników obowiązek odrębnego zawiadomienia administracji skarbowej o podjętej decyzji w sprawie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez spółkę komandytową.

Wydłużenie roku obrotowego

Ustawa nowelizująca w przypadku spółek komandytowych, które uzyskają status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., zezwala na wydłużenie roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dotyczy to tych spółek komandytowych, których ostatni dzień roku obrotowego przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Wynika tak z art. 12 ust. 4 ustawy nowelizującej. Spółka taka może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. Jest to możliwość, a nie obowiązek. Oznacza to, że spółka komandytowa, która podejmie decyzję o uzyskaniu statusu podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., może, ale nie musi podjąć decyzji o wydłużeniu roku obrotowego. Poza tym z dniem poprzedzającym dzień uzyskania m.in. przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT spółka musi zamknąć księgi rachunkowe, przy czym art. 8 ust. 6 ustawy o pdop stosuje się odpowiednio (art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej).

Stanowisko MF

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 30 grudnia 2020 r. w odpowiedzi na pytania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przedstawiło stanowisko dotyczące interpretacji omawianych przepisów. W kwestii roku obrotowego spółki komandytowej pokrywa się ono z wyjaśnieniami opublikowanymi 21 stycznia 2021 r. na portalu podatki.gov.pl, zakładka Wyjaśnienia. Zdaniem Ministerstwa Finansów odesłanie zawarte w art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej (do odpowiedniego stosowania art. 8 ust. 6 ustawy o pdop) ma na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej. Nie nakłada zaś ono samoistnie obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. W opinii MF dni wymienione w art. 12 ust. 2 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), na które zamyka się księgi rachunkowe i sporządza się sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie obejmują zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej.

Rok obrotowy w świetle wyjaśnień MF

Te ustalenia są istotne między innymi przy określaniu roku obrotowego. W przypadku spółki komandytowej, która uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., ale nie podejmie decyzji o wydłużeniu roku obrotowego pokrywającego się z kalendarzowym, Ministerstwo Finansów uznało, że jej rok obrotowy trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie otwarcie na dzień 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Z kolei dla spółek, które staną się podatnikami CIT z dniem 1 maja 2021 r. i jednocześnie zdecydują się wydłużyć rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r., istotna jest ta część stanowiska Ministerstwa Finansów, w którym uznało ono, że art. 12 ust. 4 ustawy nowelizującej stanowi przepis szczególny wobec regulacji ustawy o rachunkowości definiującej rok obrotowy (tj. art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości). Dla spółki komandytowej, której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, oznaczać to będzie, że jej rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2020 r., będzie trwał do 30 kwietnia 2021 r., tj. 16 miesięcy. Za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy trwał zaś będzie 8 miesięcy. Obejmował bowiem będzie okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 2021-02-01

Ochrona wierzyciela przed nadmiernymi opóźnieniami w płatnościach. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

CIT