Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

CIT-5 - podatnik CIT

10.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Stanowi oświadczenie składane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu dywidend i innych przychodów udziałów w zyskach osób prawnych.

Oświadczenie składa się płatnikowi – podmiotowi wypłacającemu kwoty dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach. Po złożeniu oświadczenia płatnik (wypłacający dywidendę, inny udział w zysku) nie pobiera zryczałtowanego podatku.

Oświadczenie składa się do dnia wypłaty kwoty, którą obejmuje oświadczenie. Późniejsze jego złożenie nie spowoduje wypłacenia dywidendy obniżonej o pobierany podatek.

Deklaracja SMSOpis deklaracji
CIT-5Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

W oświadczeniu  zadeklarować można na cele zwolnione z opodatkowania również część wypłacanej przez płatnika kwoty. W takim przypadku płatnik ma obowiązek pobrać podatek ryczałtowy jedynie od części wypłaty (tej części, której nie obejmuje poz. 30 deklaracji CIT-5, w której wskazuje się przeznaczenie kwoty na określone cele).

W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w oświadczeniu podatnik samodzielnie wpłaca podatek wraz z odsetkami za zwłokę – składając  w tym zakresie CIT-11R

Celami uzasadniającymi złożenie oświadczenia są wszystkie cele, wskazane w art. 17 ustawy o CIT.

Przykładowe cele pozwalające złożyć CIT-5 w związku z dywidendą lub przychodem z udziałów w zyskach osób prawnych

Rodzaj przeznaczenia wypłacanej kwoty

dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele;

dochody kościelnych osób prawnych:

  • z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej,
  • z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze;

dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze;

dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej;

dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności;

dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych jednostek;

dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów kasy mieszkaniowej;

dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w części przeznaczonej na cele statutowe;

dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji;

dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia;

dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich domowników - jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością;

dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe;

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 10-06-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015