Zmiany w prawie celnym z podpisem Prezydenta

Ewelina Czechowicz

8 kwietnia 2021 r. Prezydent  Andrzej Duda podpisał ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Co się zmieni?

Znowelizowane przepisy mają ujednolicić i usprawnić wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Ponadto uwzględniają nowe rozwiązania dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta zaznaczono, że podpisana przez prezydenta nowela wprowadza - poza Prawem celnym - zmiany w szeregu innych ustaw. M.in. zmianie ulegną przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; Ordynacji podatkowej; Prawie ochrony środowiska; ustawy o podatku od towarów i usług; ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;

zmiany w prawie celnym z podpisem Prezydenta
Źródło: shutterstock.com

Zmiany dla importerów

Nowe przepisy jak podaje resort finansów zakładają, że w przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty. Dotąd  organy skarbowe prowadziły dwa postępowania, postępowanie celne i podatkowe. Dodatkowo w ramach tych postępowań często wydawane było kilka decyzji. Nowe regulacje maja to zmienić i ograniczyć koszty oraz usprawnić postępowanie. Zmniejszeniu ulegną koszty poprzez  ograniczenie nadmiernej wysyłki korespondencji, a sam proces wymiaru należności ma stać się łatwiejszy. W przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla określenia należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej (o ile będą one należne). W konsekwencji tego postępowania wydana zostanie jedna decyzja dla wszystkich tych należności i opłat.

Odformalizowana procedura wpisu do wykazu gruntów

Ponadto  zgodnie z nowymi regulacjami odformalizowana zostanie procedura wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz gwarantów będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i on będzie decydował o wpisie do tego rejestru. Odformalizowany zostanie również wpis osoby na listę agentów celnych. Wpis na listę będzie, tak jak obecnie, decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Skrócony zostanie czas oczekiwania podmiotów i osób zainteresowanych na taki wpis, gdyż sam wpis odpowiednio do wykazu albo na listę będzie decyzją.

Jednolite przepisy w zakresie kontroli celno-skarbowych

Jak wskazuje resort finansów nowe przepisy ujednolicają tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z importem towarów.Ustawa umożliwieni nadawanie numeru PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP. Zmiany w zakresie identyfikacji podatkowej będą korzystne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Zmiany w obszarze gier hazardowych

Nowe przepisy wprowadzają również uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych m.in. poprzez umożliwienie podmiotom przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wpisy do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będą zatwierdzane przez upoważniony organ Krajowej Administracji Skarbowej. Kompetencje do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych, uzyska naczelnik urzędu celno-skarbowego, właściwy do prowadzenia czynności audytowych.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Ustawa wprowadza także zmiany dostosowujące przepisy regulujące opłatę paliwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Naczelnik urzędu celno-skarbowego stanie się organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych (obecnie informacje te składane są do naczelnika urzędu skarbowego).

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów: - art. 13 (dotyczących zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych), który wchodzi w życie 1 lipca 2021 r. - art. 12 (dotyczącym zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej), który wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Inne podatkiZmiany w VAT