MF: Będą zmiany w VAT w związku z wyrokiem TSUE

Ewelina Czechowicz

Jak informuje resort finansów w związku z wydanym w zeszłym tygodniu przez TSUE wyrokiem dotyczącym VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, resort finansów zaproponuje zmianę przepisów w tym zakresie.

W artykule: „TSUE: polskie przepisy dotyczące WNT niezgodnie z dyrektywą VAT” informowaliśmy o rozstrzygnięciu w którym Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że polskie przepisy o VAT dotyczące odliczenia podatku związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym są niezgodne z dyrektywami UE.

Zmiany po wyroku TSUE

"18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-895/19 A. Wyrok dotyczy terminu odliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wyrok powoduje konieczność dokonania nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów zaproponuje niebawem zmiany w tym zakresie" - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE "Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE (...) należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy". TSUE podkreślił, że trzymiesięcznego terminu, ustanowionego w przepisach krajowych będących przedmiotem postępowania głównego do celów rozliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, nie można utożsamiać z terminem zawitym w rozumieniu tego orzecznictwa, powodującym utratę prawa do odliczenia.

Zmiany w VAT po wyroku TSUE

Źródło: shutterstock

Art. 167 i 178 dyrektywy VAT a przepisy krajowe

Dodatkowo TSUE wskazał, że art. 167 i 178 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Kwestia zgodności polskich regulacji z przepisami unijnymi od kilku lat W związku z wyrokiem, który zapadł podatnicy powinni rozważyć kwestie ewentualnych korekt lub wznowić postępowania, w których zapadły na ich rzecz niekorzystne rozstrzygnięcia.  Czas na złożenie korekt lub wznowienie postępowań w niektórych przypadkach ograniczony będzie do 30 dni od daty opublikowania wyroku.

Zmiany w VATOdliczenie VATVAT