Kasy fiskalne 2019: będzie mniej zwolnień z prowadzenia kas niż do tej pory

Piotr Szulczewski

Będą zmiany w systemie ewidencjonowania na kasach fiskalnychsprzedaży wysyłkowej. Ponadto usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni, usługi transportu pojazdami ciągnionymi przez zwierzęta lub napędzanych siłą własnych mięśni (np. rower), a także inne usługi nie będą mogły od 2019 r. korzystać z dotychczasowych zwolnień z kasy fiskalnej.

Z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w sposobie prowadzenia ewidencji a także mając na celu podejmowanie kolejnych działań w zakresie uszczelnienia ewidencji spośród czynności zwolnionych z ewidencjonowania na kasie usunięto następujące pozycje:

 1. Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018.
 2. Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) - poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.
 3. Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) - poz. 43 załącznika do rozporządzenia 2018.
 4. Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich - poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.

Utrata zwolnienia z kas fiskalnych - kiedy instalować kasę

Świadczenie czynności na rzecz konsumentów bez kasy – ale z obowiązkową fakturą

W przypadku szeregu czynności, stosowanie zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej uzależnione będzie  od tego czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane zostanie fakturą. Chodzi o następujące dostawy towarów i usługi:

 • Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
 • Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
 • Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
 • Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
 • Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami,
 • Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy,
 • Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21,
 • Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21. 

W przypadku braku faktury – świadczenie ich będzie wpływało na limit zwolnienia 20.000 zł, a w przypadku zainstalowanej kasy – będą one musiały zostać na tej kasie zarejestrowane.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Dostawy towarów w systemie wysyłkowym

Ponadto proponuje się, aby w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione było od tego czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą. Odpowiednio zwolnione pozostaną czynności dostaw w systemie wysyłkowym, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Kasy fiskalne