Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odliczenia - Kasy fiskalne

02.03.2005 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

[aktualizacja 03.04.2019 r.]: Kasy on line obowiązkowe od 1 stycznia 2020 roku. Sprawdź wysokość zwrotu za zakup nowej kasy

Zakup kasy daje zatem trojakiego rodzaju udogodnienia:

 • odliczenie podatku VAT zawartego w cenie kasy,
 • zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
 • dodatkowa ulga VAT na zakup kasy fiskalnej - 90% ceny zakupu netto nie więcej niż 700 zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

 • dokonanie zakupu i fiskalizacji kasy przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
 • zgłoszenie o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji (warunek ten nie jest obowiązkowy dla korzystania ze zwolnienia ale jest podstawą nadania numeru ewdencyjnego),
 • złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,
 • dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
 • zapłata całości należności za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
 • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ustawowym - przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje i kryteria i warunki techniczne.

Dla skorzystania z odliczenia rozpoczęcie ewidencjonowania musi nastąpić w terminach ustawowych. Opóźnienie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania powoduje, że ulga się nie należy.

Ulga dotyczy tylko zakupu kas w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie jest istotne ile tych kas zostanie wówczas nabytych. Kasy nabywane w okresie późniejszym nie uprawniają do ponownego korzystania z ulgi. Podobnie nie skorzystają z niej podatnicy, który rozpoczynając ewidencjonowanie nabyli kasę, lecz ulgi nie wykorzystali, a potem chcą z niej korzystać przy nabyciu kolejnej zakupionej kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy przysługuje zarówno podatnikowi czynnemu VAT jak również podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie). W tym drugim przypadku podatnik uprawniony jest do wystąpienia o zwrot podatku na wskazany rachunek bankowy lub na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty. W danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 1. 25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 2. 50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy (ryczałt - taxi), kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik występuje o zwrot – w związku z tym że nie odlicza VAT (podatnik VAT zwolniony) – podatnik występuje w tym zakresie o zwrot zamiast o odliczenie. Nie składa w tym celu deklaracji VAT-7 czy VAT-7K lub VAT-7D. Składa on wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku dołącza się:

 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Zwrot na rachunek dokonuje się w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:

 • zaprzestaną ich używania w tym zaprzestaną prowadzenia działalności, lub
 • nastąpi otwarcie likwidacji;
 • zostanie ogłoszona upadłość;
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na kasie;
 • dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 02-03-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015

Kasy fiskalne