Utrata zwolnienia z kas fiskalnych - kiedy instalować kasę

Przekroczenie limitów sprzedaży lub wykonanie czynności, która zobowiązuje do ewidencjonowania na kasie nie oznacza jeszcze, że podatnik ma obowiązek każdą kolejną czynność zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

Ulga 80% sprzedaży

W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych był wyższy niż 80 % - zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych był równy albo niższy niż 80 %. Jeżeli jednak utrata prawa do zwolnienia zmuszałaby do instalacji więcej niż 5000 kas - zwolnienie traci moc po upływie dwóch lat, licząc od końca półrocza, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeśli w tym półroczu ten udział będzie niższy lub równy 80%.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym.

Ulga 20 tys. zł

W przypadku podatników, u których kwota obrotu z działalności z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania - traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności.

Jeżeli jednak działalność rozpoczyna się w danym roku, a więc w poprzednim nie osiągnięto jeszcze obrotów - zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania z działalności, na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym. Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2015 r., w kwocie 20.000 zł.

Zwolnienie 1/5 kas

Podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia. Rozpoczęcie ewidencjonowania według tych zasad przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Kasy fiskalne