Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Utrata zwolnienia z kas fiskalnych - kiedy instalować kasę

19.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

Przekroczenie limitów sprzedaży lub wykonanie czynności, która zobowiązuje do ewidencjonowania na kasie nie oznacza jeszcze, że podatnik ma obowiązek każdą kolejną czynność zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

Ulga 80% sprzedaży

W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych był wyższy niż 80 % - zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych był równy albo niższy niż 80 %. Jeżeli jednak utrata prawa do zwolnienia zmuszałaby do instalacji więcej niż 5000 kas - zwolnienie traci moc po upływie dwóch lat, licząc od końca półrocza, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeśli w tym półroczu ten udział będzie niższy lub równy 80%.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym.

Ulga 20 tys. zł

W przypadku podatników, u których kwota obrotu z działalności z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania - traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności.

Jeżeli jednak działalność rozpoczyna się w danym roku, a więc w poprzednim nie osiągnięto jeszcze obrotów - zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania z działalności, na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym. Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2015 r., w kwocie 20.000 zł.

Zwolnienie 1/5 kas

Podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia. Rozpoczęcie ewidencjonowania według tych zasad przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Kasy fiskalne