Izolacja i kwarantanna w czasie IV fali Covid-19 a świadczenia z ubezpieczenia

Ewelina Czechowicz

Ponownie coraz więcej osób choruje na Covid-19. Szkoły i przedszkola przechodzą na naukę zdalną lub hybrydową. Zwiększająca się ilość zachorowań powoduje, że znów coraz więcej ludzi poddawanych jest obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych. Ma to być podstawą formą zapobiegania oraz zwalczania zakażeń. Jakie świadczenia można uzyskać i jak udokumentować fakt przebywania na kwarantannie i w izolacji? Kiedy można korzystać z zasiłku chorobowego? Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Pzypominamy.

Praca zdalna

Nadal w wielu firmach obowiązuje praca zdalna, która pomimo zapowiedzi nie została uregulowana w Kodeksie pracy. Stąd jeżelipracownik skierowany na kwarantannę czuje się dobrze, i ma możliwość świadczenia pracy w trybie zdalnym nie musi korzystać z zasiłku. Może wykonywać swoją pracę i zachować prawo do wynagrodzenia.

Najpierw wynagrodzenie chorobowe później zasiłek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik za pierwsze w danym roku kalendarzowym 33 dni lub - gdy ukończył 50 lat - 14 dni niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia. Płatnikiem wynagrodzenia w tej sytuacji jest ZUS.  Jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe.  Po wyczerpaniu wynagrodzenia chorobowego, ubezpieczony  może korzystać z zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS, nie dłużej niż  przez 182, jeżeli pomiędzy niezdolnością do pracy nie ma przerw. Po wyczerpaniu tego okresu pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, które może zostać przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

IV fala koronawirusa, kwarantanna i izolacja, świadczenia z ZUS

Źródło: shutterstock

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych, które wchodzą w życie od 18 września 2021 r. - PIT.pl

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r. - PIT.pl

Świadczenia przysługujące podczas kwarantanny

Osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy. Kiedy stan zdrowia im na to pozwala mogą świadczyć pracę i zachować prawo do wynagrodzenia. Jednak trzeba pamiętać, że na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji o nałożeniu kwarantanny. Stąd pracownik, który został skierowany na kwarantannę lub izolacje może  ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy na kwarantannie – na jakich warunkach

Na mocy obowiązujących przepisów osobie przebywającej w izolacji lub na kwarantanie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji. Co ważne,  w sytuacji, w której pracownik dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy dla rodzica

Zdarzyć się może, że obowiązkową kwarantanną zostanie objęte dziecko. Zostanie zamknięta szkoła lub przedszkole, wówczas   z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem rodzic, jako prawowity opiekun ma prawo ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Z zasiłku opiekuńczego skorzystać może również rodzic w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola bądź żłobka do którego uczęszczało dziecko.

Aktualnie możliwe jest korzystanie tylko z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych.

Zasiłek opiekuńczy od 1 września 2021 roku - PIT.pl

Świadczenia za czas kwarantanny dla samozatrudnionych

Na świadczenia z ZUS mogą liczyć również ubezpieczeni przedsiębiorcy. W sytuacji kiedy na kwarantannę lub izolacje zostanie skierowana osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego będzie miała prawo do zasiłku. Taka osoba również będąc rodzicem może skorzystać z opisanych świadczeń kiedy jej dziecko lub bliski zachoruje lub zostanie zamknięta szkoła lub przedszkole. Aktualnie może wnioskować o zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych, mimo rosnącej liczby chorych prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie zostało przywrócone.

Koronawirus w PolsceWymiar czasu pracyKodeks pracyMacierzyństwo