Dodatki dla przedsiębiorców za pracę zdalną, nawet 7 000 zł na etat [projekt MRiPS]

Ewelina Czechowicz

Resort pracy kierowany przez Minister Maląg przygotował projekt ustawy o aktywności zawodowej, w którym  proponuje dopłatę dla przedsiębiorców którzy zdecydują się utworzyć miejsce pracy zdalnej w wysokości 7 tys. zł oraz 900 zł dodatku do pensji przez rok dla pracującego rodzica na pół etatu. Projekt nowych przepisów trafił do konsultacji społecznych, kto będzie mógł skorzystać z dodatku, jeżeli przepisy wejdą w życie i jakie trzeba będzie spełnić warunki? - wyjaśniamy

Dodatki za utworzenie miejsca pracy zdalnej

Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorca będzie miał możliwość ubiegania się o jednorazowe dofinansowanie, jeżeli firma utworzy miejsce pracy zdalnej dla pracownika mieszkającego w mniejszej miejscowości. Lista zawierająca takie miasta miałaby zostać utworzona przez ministerstwo pracy i polityki społecznej. Jednak w projekcie zawarto warunki, które mogą być dyskryminujące i powodować nierówności na rynku pracy.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że: Wśród osób biernych zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych aż 94% stanowiły kobiety, a 56% osoby zamieszkałe na wsi – to potencjalnie niewykorzystane zasoby, które warto włączyć w obszar aktywności zawodowej. W przełamywaniu bierności zawodowej tej grupy mogą pomóc programy, mające na celu zapewnienie miejsc opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, jak również umożliwiające podejmowanie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w formie pracy zdalnej, szczególnie rozpowszechnionej w czasie epidemii COVID-19. Praca zdalna stwarza także większe możliwości aktywizacji zawodowej tej części osób biernych zawodowo, które nie podejmują zatrudniania z powodu choroby lub niepełnosprawności (1 mln) albo z powodu nauki i uzupełniania kwalifikacji (1,2 mln osób w wieku produkcyjnym).

Dodatek za utworzenie miejsca pracy zdalnej, nawet 7000 zł na etat

Źródło: shutterstock

Grant na utworzenie miejsca pracy zdalnej dla osoby bezrobotnej

W projektowanych przepisach znalazł się zapis pozwalający na przyznanie grantu dla osoby bezrobotnej powracającej na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Grant przysługiwałby w wysokość nie niższej niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, na mocy projektowanych przepisów starosta mógłby, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy ww. grant, za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem do spełnienia dla pracodawcy będzie utrzymanie utrzymania zatrudnienia bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia, lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie spowoduje obowiązek jego zwrotu.  

Bonus za upowszechnianie pracy zdalnej w małych miejscowościach

W zapisach proponowanych w ustawie znajduje się również dodatek, który ma umożliwić i upowszechnić pracę zdalną wykonywaną w małych i średnich miejscowościach zagrożonych marginalizacją. W ustawie przewiduje się możliwość otrzymania środków na utworzenie stanowiska  pracy zdalnej w rozumieniu art. 6718 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jeśli - zadeklarowane przez poszukującego pracy lub bezrobotnego kierowanego do pracy miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdują się w terenie obszaru zagrożonego marginalizacją. Resort pracy wskazuje, ze dodatek ten ma  służyć umożliwieniu i upowszechnieniu pracy zdalnej wykonywanej w małych i średnich miejscowościach zagrożonych marginalizacją.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, celem planowanego rozwiązania jest przeciwdziałanie wyludnianiu się tych miejscowości oraz ich rozwój społeczny i gospodarczy, co przyczyniłoby się do zrównoważonego rozwoju kraju. Z formy pomocy na utworzenie stanowiska pracy zdalnej mogliby skorzystać zarówno miejscowi przedsiębiorcy tworzący stanowiska pracy zdalnej, jak i pracodawcy zewnętrzni oferując możliwość takiej pracy pracownikom z małych i średnich  miejscowości znacznie oddalonych od siedziby pracodawcy.

Dodatek do 7000 zł dofinansowania po spełnieniu warunków

Dodatek byłby możliwy do przyznania za utworzenie miejsca pracy zdalnej dla jednej z trzech grup pracowników:

  1. osób młodych wchodzących w dorosłe życie i podejmujących kluczowe decyzje dotyczące wyboru miejsca stałego zamieszkania.
  2. osób, które ukończyły nie więcej niż 40 lat i są w początkowych fazach rozwoju rodziny, tzn. weszły w związek małżeński lub są rodzicami.
  3. osób sprawujących opiekę nad osoba zależną.

Bonus przysługiwałby jak podkreśla MRiPS w sytuacji kiedy pracownik mieszka na ternie   miejscowości – miasta i gminy, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji społecznej, gospodarczej i demograficznej.

W projektowanych przepisach przyjęto, ze wysokość dodatku miałaby wynieść  maksymalnie dwukrotność kwoty uznanej za minimalne wynagrodzenie w danym roku. Z uwagi na fakt, że minimalne wynagrodzenie ma zmienić się dwukrotnie  w 2023 r. dodatek miałby wynieść od stycznia do czerwca 6980 zł, z kolei od 1 lipca mógłby wynosić nawet 7200 zł za każdy etat.

900 zł dopłaty przez rok dla rodzica wracającego do pracy po okresie opieki nad dzieckiem

Drugim rozwiązaniem jakie znalazło się w projekcie przygotowanym przez resort rodziny jest dodatek w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie w 2023 r. sięgałoby do kwoty 900 zł. W okresie od stycznia do czerwca miałoby wnosić 872,50 zł. Taki dodatek według projektowanych przepisów mógłby otrzymać przedsiębiorca, który zatrudni osobę bezrobotną, która wraca na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, ale nie na pełen etat. W takim przypadku pracodawca mógłby ubiegać się o świadczenie, które wypłacane byłoby przez państwo przez rok.

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 

Projekt można śledzić na stronach RCL: Projekt (rcl.gov.pl)

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaUmowa o pracęPraca zdalnaWymiar czasu pracy