Dodatek aktywizacyjny z PUP w 2021 r. Kiedy należy się i w jakiej wysokości?

Ewelina Czechowicz

Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w określonych przypadkach może liczyć na otrzymanie dodatku aktywizacyjnego. Komu przysługuje świadczenie i w jakiej wysokości jest wypłacane? – wyjaśniamy.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br. 6,1%. W czasie pandemii wiele osób korzysta ze świadczeń dla osób bezrobotnych. Utrata pracy  w czasie kiedy nie działało wiele branż dotknęła sporej części pracowników. Stąd w powiatowych urzędach pracy spore zainteresowanie zasiłkiem dla bezrobotnych. Osoby, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a same znajdą sobie pracę lub podejmą zatrudnienie na podstawie skierowania z urzędu pracy, mogą otrzymać dodatek aktywizacyjny.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r. - kiedy przysługuje i na jakich zasadach?

Dodatek aktywizacyjny w 2021 r.

Źródło:shutterstock

Dodatek aktywizacyjny - kiedy się należy?

O świadczenie może wystąpić osoba, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która ma prawo do zasiłku i która  samodzielnie znalazła pracę lub podjęła zatrudnienie na podstawie skierowania przez właściwy urząd pracy. Prawo do dodatku przysługuje zarówno w przypadku podjęcia pracy w pełnym, jak i niepełnym wymiarze, niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Świadczenie to ma charakter dodatku do otrzymywanej pensji i  jest wypłacane przez powiatowy urząd pracy. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189),

„Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

 1. ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy;
 2. ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy."

Warunki przyznania dodatku aktywizacyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i  dodatku aktywizacyjnego(j.t. Dz.U z 2014r., poz. 1189) starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

 1. ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia w przypadku, podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 2. ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
 4. jeżeli między kolejnymi umowami o pracę jest przerwa obejmująca dzień roboczy i dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała się w PUP.
 5. przebywania na urlopie bezpłatnym.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego

Wysokość wypłacanego dodatku aktywizacyjnego przez urząd pracy jest stała. Wnioskujący może otrzymać dodatek na czas:

 1. połowy okresu, w jakim przysługiwałby mu zasiłek z PUP, w wysokości do 50 procent zasiłku dla bezrobotnych, w sytuacji kiedy sam znalazł zatrudnienie,
 2. w jakim przysługiwałby bezrobotnemu jeszcze zasiłek, w wysokości będącej różnicą pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją, natomiast nie więcej niż 50 procent zasiłku dla bezrobotnych, w sytuacji kiedy podjął pracę znalezioną przez  Powiatowy Urząd Pracy.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi 50 procent zasiłku podstawowego– dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową wynosi brutto  620,40 zł. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku przez osobę, która jest do niego uprawniona.  

Dokumenty i wniosek o dodatek aktywizacyjny

Powiatowe urzędy pracy na swoich stronach zamieszczają wzór wniosku o dodatek. We wniosku o to świadczenie należy podać:  

 1. dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, nr tel., e-mail, adres zamieszkania),
 2. informację o tym, czy bezrobotny sam sobie znalazł pracę, czy nastąpiło to w wyniku działania PUP,
 3. dokument stwierdzający podjęcie zatrudnienia albo też innej pracy zarobkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),
 4. deklarację, że wnioskodawca zobowiązuje się względem PUP do comiesięcznego udokumentowania zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej oraz do dostarczenia powyższego zaświadczenia w określonym terminie, np. do 10 dnia następnego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. umowę o pracę (ewentualnie, zależnie od sytuacji, umowę cywilnoprawną, tzn. umowę zlecenie czy umowę o dzieło) oraz
 2. zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jak długo można otrzymywać dodatek aktywizacyjny?

Długość wypłaty dodatku zależy od tego jak osoba bezrobotna znalazła zatrudnienie. W sytuacji kiedy wnioskujący o dodatek sam znalazł pracę, otrzymuje dodatek aktywizacyjny przez połowę okresu, w którym przysługiwałbym mu zasiłek dla bezrobotnych. Z kolei osoby skierowane do pracy przez PUP i zarabiające mniej niż najniższa krajowa, będą otrzymywać dodatek przez okres, w jakim otrzymywaliby zasiłek dla bezrobotnych.

Jeśli osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny utraci zatrudnienie straci też prawo do dodatku aktywizacyjnego.

Formy zatrudnieniaWymiar czasu pracyKodeks pracy