Dochody z Niemiec w PIT za 2021 rok. Jak rozliczyć?

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy uzyskali dochody z pracy w Niemczech powinni je rozliczyć w PIT za 2021 r. Deklaracje wypełnia się stosując metodę  zwolnienia z progresją. W Niemczech natomiast płacą tzw. Lohnsteuer, czyli tamtejszy podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak rozliczyć PIT, kiedy dochód został uzyskany w Niemczech?

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony od opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

 • osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
 • będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

  PIT za 2021 r. a dochody z Niemiec

  Podatnicy pracujący w Niemczech zobowiązani są do rozliczenia:

 • przed niemieckim organem skarbowym poprzez złożenie deklaracji dotyczącej zarobków uzyskanych w Niemczech – do 31 maja 2022 za rok 2021.
 • z polskim fiskusem poprzez deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w danym roku przez podatnika (niezależnie od miejsca ich uzyskania, zarówno w Polsce jak i w każdym innym państwie, w tym w Niemczech) – do 2 maja 2022 za rok 2021.

  Rozliczenie dochodów z Niemiec w programie –e-pity.pl

  Podatnicy rozliczając dochody z zagranicy w łatwy sposób mogą to zrobić za pomocą programu e-pity. Dokonując rozliczenia trzeba pamiętać o przeliczeniu dochodu na złotówki.  Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). Kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36 – w pozycji: Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote). W następnym kroku należy wypełnić  pozycję: obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1-8. Podatek należy obliczyć z zastosowaniem stopy procentowej obliczonej przy użyciu metody zwolnienia z progresją. Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce. Ulga abolicyjna. Rozliczenie PIT dla osób posiadających zagraniczne dochody - Bankier.pl

PIT z Niemiec a ulga abolicyjna

Przychody uzyskane z pracy wykonywanej w Niemczech podlegają rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy PIT. Do dochodów rozliczanych zgodnie z tą metodą nie znajduje zastosowania ulga abolicyjna

Dochody z Niemiec w PIT za 2021 r.

Źródło: shutterstock 

Nie wszystkie kwoty wpisywane są do PIT - dochody podlegające zwolnieniu

Podatnik, który pracuje w Niemczech nie będzie ujmował wszystkich przychodów w PIT. Zwolnieniu podlegają kwoty z opodatkowania w przypadku osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, to wartość kwoty odpowiadającej 30% diety wynoszącej dziennie 49 euro. Diety nie trzeba przeliczać na złotówki – odejmuje się je przed przeliczeniem wynagrodzenia na złote. Zwolnienia nie stosuje natomiast w przypadku umów zlecenia i o dzieło.

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów - Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak rozliczyć dochody z Niemiec w PIT-36?

Jak wykazać dochód uzyskany w Niemczech w PIT-36 ZG ? Dochód uzyskany w Niemczech wyliczamy na podstawie niemieckiej karty podatkowej Lohnsteuerbescheinigung otrzymanej od pracodawcy niemieckiego. Dochód pomniejsza się o 30% diety za każdy dzień pobytu w Niemczech.

PIT-36Rozliczenie rocznePłatnik PITWspólne rozliczenie PITPodatki 2021