Do 25 lutego należy złożyć deklarację JPK-CUK-1 i wnieść opłatę cukrową za styczeń

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje z dodatkiem substancji słodzących, zobowiązani są do 25 lutego do złożenia pierwszej informacji oraz obliczenia i uiszczenia opłaty cukrowej za styczeń. Na jakim druku i gdzie składać JPK-CUK? 

Opłata cukrowa od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek nałożony na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek napoje z dodatkiem substancji słodzących, wynika z regulacji dotyczących opłaty od środków spożywczych nazywaną opłatą cukrową. Nowa danina obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., i wynika z przepisów ustawy o zdrowiu publicznym.

Opłata cukrowa od stycznia 2021 r., ile będzie wynosić i kto ją zapłaci?

Opłata cukrowa

Opłatą cukrową objęte zostały wprowadzone na rynek napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, a także kofeiny i tauryny. Opłata uzależniona jest od ich ilości w 100 ml napoju, a wyjątki są przewidziane dla napojów, które zawierają określony skład, m.in. dla takich, w których udział soków owocowych, warzywnych lub mieszanych wynosi minimum 20 proc.

Opłacie podlegają napoje, które mają w swoim składzie mają:

 • cukier  (monosacharydów, disacharydów środków spożywczych zawierających te substancje)
 • substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (na przykład ksylitol, sorbitol, aspartam)
 • kofeinę lub taurynę

Elementy opłaty cukrowej

Opłata składa się z następujących elementów:

 • 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 (wymienione są w nim tzn. dodatki do żywności)
 • 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju (dla soków 20% lub roztworów węglowodanowo-elektrolitowych opłatę pobiera się tylko w tej wysokości, tzn. jedynie ponad 5g) Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Jeśli zawierają również cukier i inne dodatki wskazane powyżej, to wysokość opłaty stanowi odpowiednio sumę wszystkich tych części. Natomiast maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Wyłączenia z opłaty cukrowej

Opłacie nie podlegają produkty, które są:

 • wyrobami medycznymi,
 • suplementami diety,
 • żywnością specjalnego przeznaczenia, preparatami do początkowego i dalszego żywienia niemowląt,
 • wyrobami akcyzowymi
 • napojami zawierającymi więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju
 • roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju
 • wyrobami na bazie mleka albo jego przetworów (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.)

Do 25 lutego należy złożyć deklarację JPK-CUK-1 i wnieść opłatę cukrową za styczeń

Źródło:shutterstock

Kto ma obowiązek składania deklaracji dotyczącej opłaty cukrowej

Podmioty, na które nałożona została opłata cukrowa zobowiązane są:

 • składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną podpisem kwalifikowanym, według wzoru, o którym mowa w ust. 3, organowi właściwemu w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • obliczać i wpłacać opłatę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja CUK-1.

Gdzie składana jest deklaracja CUK-1?

Organem właściwym w sprawie opłaty cukrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.

Wątpliwości przedsiębiorców

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawych w zakresie stosowania tzw. opłaty cukrowej. Zdaniem Rzecznika MŚP opłata cukrowa powinna być traktowana jako danina jednorazowa (jednofazowa), której główną cechą jest obowiązek uiszczenia jej wyłącznie na jednej z faz obrotu. Z uwagi na jednofazowy charakter opłaty cukrowej, bez znaczenia powinna więc pozostawać dalsza modyfikacja produktu, od którego została już uiszczona opłata cukrowa. W związku z powyższym napoje w tym napoje z automatów (np. napoje w sieciach fast food) – przygotowywane z syropów oraz na bazie syropów np. kawa z dodatkiem syropu (w stosunku do których pobrano opłatę) nie podlegają opłacie cukrowej. W ocenie Rzecznika MŚP napoje z dodatkiem kofeiny w dodawanej jako aromat naturalny lub aromatu smakowy w śladowych ilościach (np. 0,03%) nie podlegają opłacie cukrowej.

Ponieważ zakres opodatkowania został ograniczony do napojów oraz syropów. Tym samym napoje w proszku, koncentraty (np. barszcz w postaci koncentratu lub barszcz w postaci proszku) nie podlegają opłacie cukrowej.

Czy trzeba informować o opłacie cukrowej na fakturze?

Przepis ustawy o VAT określa, jakie dane „co najmniej” powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura. W świetle ww. przepisu, zdaniem Rzecznika MŚP brak jest obowiązku umieszczania informacji o opłacie na fakturze.

Niemniej umieszczenie dodatkowych adnotacji na fakturze wystawionej zgodnie z ww. przepisem, w tym informacji o opłacie, nie narusza ustawy o podatku VAT. W takim przypadku dodatkowe informacje o opłacie powinny być zamieszczane w miejscu wolnym, wydzielonym na fakturze, tak aby nie powodowały one nieczytelności czy zniekształceń danych podstawowych, zawartych na fakturze.

Według Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców opłata cukrowa, analogicznie jaki podatek akcyzowy, powinna być płacona jednofazowo. Zapłata jej przez dostawcę wyłącza więc obowiązek uiszczenia jej przez nabywcę na dalszych fazach obrotu.

Inne podatkiPodatki 2021