Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego. Przerwać czy kontynuować urlop?

Iwona Maczalska

Sezon wakacyjny w pełni. Pomimo wysokich temperatur zdarzyć się może, że w tracie naszego urlopu wypoczynkowego zachorujemy. Co wówczas robić? Przerwać urlop, czy kontynuować? Co dzieje się z niewykorzystanym urlopem? Czy przepada?

» Urlop wypoczynkowy 2022. Kiedy 20 a kiedy 26 dni wolnego?

Wakacje są szczególnym okresem, w którym pracownicy chętnie wykorzystują swoje urlopy wypoczynkowe. Duża część z nich decyduje się również na skorzystanie z aż 14 dni urlopu oraz ubiega o dofinansowanie z ZFŚS, jeśli jest utworzone w zakładzie pracy. Co jednak zrobić, gdy w trakcie urlopu wypoczynkowego  zachorujemy?

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

Źródło: shutterstock

Zwolnienie lekarskie L4 a urlop wypoczynkowy w późniejszym terminie

Choroba bądź nagły wypadek, który powoduje niedyspozycję pracownika, to sytuacje, których nie da się wcześniej przewidzieć. O ile pracownik zachoruje jeszcze przed rozpoczęciem swojego urlopu wypoczynkowego, ma prawo wnioskować o przesunięcie terminu wypoczynku. Wniosek o urlop wypoczynkowy pracodawca zobowiązany jest przyjąć na podstawie uzyskanego zwolnienia lekarskiego. Nowy termin urlopu wypoczynkowego ustalany jest na podstawie porozumienia stron, w późniejszym terminie. 

Niespodziewana choroba podczas urlopu wypoczynkowego

Bardziej niekomfortowa sytuacja ma miejsce, gdy pracownik zachoruje podczas urlopu. Pracownik w takiej sytuacji ma prawo kontynuować urlop wypoczynkowy pod warunkiem, że choruje w warunkach domowych i nie otrzymał zwolnienia lekarskiego. Wystawienie zwolnienia jest automatycznie traktowane jako udanie się na zwolnienie chorobowe. W świetle obowiązujących przepisów prawa niedopuszczalne jest udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego w trakcie zwolnienia lekarskiego.

 

Jak tłumaczy Państwowa Inspekcja pracy:

,,Jeżeli pracownik rozpocznie urlop, jednak z powodu wystąpienia szczególnych okoliczności takich jak:

  • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński,
  • dodatkowy urlop macierzyński,
  • urlop rodzicielski, 
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski
  • urlop ojcowski,

nie wykorzysta go w całości, wówczas niewykorzystaną część urlopu pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym”.

 

Czy niewykorzystana część urlopu przepada?

Pracownik, któremu wystawiono zwolnienie lekarskie w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego automatycznie przerywa swój urlop wypoczynkowy. Pozostała, niewykorzystana z powodu choroby część urlopu pracownika nie przepada. Pracownik ma prawo do jego wykorzystania w nowym terminie, ustalonym za porozumieniem obojga stron - pracodawcy i pracownika. 

Choroba dziecka a przerwanie urlopu wypoczynkowego

Czy choroba dziecka działa na takiej samej zasadzie, co choroba pracownika i przerywa urlop wypoczynkowy pracownika? Niestety nie. Choroba dziecka pracownika przebywającego na urlopie nie powoduje przerwania urlopu. Pracownikowi nie przysługuje również prawo do zasiłku chorobowego na czas choroby dziecka, może on bowiem zapewnić dziecku opiekę, gdyż przebywa aktualnie na urlopie wypoczynkowym, za który przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. 

Zwolnienie lekarskie dziecka (opieka) może mieć wpływ na urlop wypoczynkowy wyłącznie w sytuacji, gdy ten jeszcze się nie rozpoczął. Rodzic ma wówczas prawo wnioskowania o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.

Choroba w trakcie urlopu nie zawsze się opłaca

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym, którego choroba ma lekki przebieg, powinien przemyśleć, czy faktycznie warto udawać się na zwolnienie lekarskie i przerywać swój wypoczynek. Wynagrodzenie wypłacane bowiem w trakcie choroby jest niższe niżeli w trakcie regularnego urlopu wypoczynkowego pracownika. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie, takie jakie by otrzymywał, gdyby normalnie pracował. 

W przypadku udania się jednak na zwolnienie lekarskie pracownikowi przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

UrlopKodeks pracyWynagrodzeniaChoroba, wypadek