Urlop wypoczynkowy 2022. Kiedy 20 a kiedy 26 dni wolnego?

Iwona Maczalska

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje kilka dni wolnego od pracy. Dni tych pracownik nie może się zrzec ani przekazać na inną osobę. Sprawdź, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje Ci w 2022 roku.

» Wymiar urlopu wypoczynkowego 2021 - 2022

Każdemu pracownikowi przysługuje ustawowo określona wysokość odpoczynku wynikającego z rozkładu czasu pracy. Odpoczynek ten udzielany jest w formie urlopów udzielanych w celach wypoczynkowych. Zasady jego udzielania ściśle określają przepisy Kodeksu pracy. To jednak nie wszystko. To właśnie przepisy KP wskazują na ile wolnego możesz liczyć w każdym roku kalendarzowym.

Źródło: shutterstock

Urlop wypoczynkowy 2022

Wysokość przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego w skali roku uzależniona jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okres pobierania nauki. Urlop wypoczynkowy jest urlopem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wypoczynkowego oznacza liczbę dni urlopu, jakie ma prawo wykorzystać pracownik i wynosi on:

  1. 20 dni – w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niżeli 10 lat,
  2. 26 dni – w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze pracy wysokość urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Urlop wypoczynkowy a okres nauki w szkole

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

- okresy te nie podlegają sumowaniu.

Przykład 1

Pani Natalia ukończyła studia wyższe. Zaraz po studiach znalazła pracę i została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Praca ta była jej pierwszą pracą na podstawie umowy o pracę. Pani Natalii przysługiwać będzie 20 dni urlopu ponieważ jej staż pracy wynosi 8 lat (ukończona szkoła wyższa).

Przykład 2

Pani Natalia ukończyła studia wyższe. Zaraz po studiach znalazła pracę i została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W trakcie studiów zatrudniona była u trzech pracodawców na podstawie umowy o pracę. Łączny staż pracy na studiach u Pani Natalii wyniósł 2 lata. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy - wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W przypadku Pani Natalii oznacza to, że korzystniejsze było uwzględnienie ukończenia szkoły wyższej dające 8-letni staż pracy. Nie można jednak wziąć pod uwagę równolegle biegnącego zatrudnienia (praca w trakcie studiów).

Urlop wypoczynkowy a okresy poprzedniego zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Przykład

Pan Jan był zatrudniony w firmie X od września 2005 r. do września 2010 r., a następnie od lipca 2010 r. został zatrudniony w firmie Y. Ponadto jest on absolwentem szkoły wyższej. Zważywszy na to, że Pan Jan posiada 6-letni staż pracy (5lat pracy w firmie X + 1 rok pracy w firmie Y) oraz ukończył studia wyższe (8 lat pracy) to łącznie posiada on 14 lat stażu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje Pani Janowi wynosi 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy 20 a kiedy 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Wysokość przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego w skali roku uzależniona jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okres pobierania nauki ...

2. Jak wliczyć poprzednie okresy zatrudnienia do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Aby wyliczyć ...

3. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po skończonych studiach?

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w szkole wyższej. Wynosi ono ...

4. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po skończnej szkole średniej?

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w szkole średniej. Wynosi ono ...

5. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po skończnej szkole zawodowej?

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w szkole zawodowej. Wynosi ono ...

6. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje w 2022 roku?

Wysokość przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego w 2022 roku uzależniona jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okres pobierania nauki. Wynosi on ...