Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Siedem dni na złożenie VAT-26, aby odliczyć cały podatek

Ewelina Czechowicz

W interpretacji z 14 października 2020 roku dyrektor KIS rozpatrywał kwestie odliczenia VAT związanego z wydatkami eksploatacyjnymi i nabyciem paliwa do samochodu. Organ wskazał, że pełne odliczenie VAT jest możliwe po złożeniu VAT-26. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu podatnik powinien złożyć nową deklarację z aktualnymi danymi. Termin na złożenie deklaracji należy ustalić zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania terminów podatkowych przewidzianych w ordynacji podatkowej.

W interpretacji sygn. ITPP2/4512-528/16-7/20/AD, dyrektor KIS ponownie rozpatrywał sprawę podatnika, która była przedmiotem postępowania sądowo-administracyjnego, sprawa dotyczyła użytkowania leasingowanego pojazdu.  Chodziło o prawo do pełnego odliczenia VAT związanego z wydatkami eksploatacyjnymi i nabyciem paliwa do samochodu i obowiązku złożenia informacji na druku VAT-26 w przypadku wpłaty zaliczki na ten pojazd oraz obowiązku dokonania aktualizacji informacji w sytuacji zmiany numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Siedem dni na złożenie VAT-26, aby odliczyć cały podatek
Źródło: shutterstock.com

Dyrektor KIS rozpatrywał stan faktyczny, w którym podatnik w trakcie prowadzenia działalności używał samochodu osobowego wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Pojazd był w leasingu operacyjnym, umowa leasingu została zawarta w dniu 14 kwietnia 2016 r., natomiast pierwszy wydatek został poniesiony w dniu 20 kwietnia 2016 r. W związku z możliwością odliczenia pełnego podatku od towarów i usług podatnik 21 kwietnia 2016 r. do urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej na druku VAT-26. Na druku tym nie figurował jeszcze numer rejestracyjny, bowiem samochód nie był jeszcze zarejestrowany. W dniu 30 czerwca 2016 r. podatnik złożył do urzędu skarbowego aktualizację druku VAT-26 podając numer rejestracyjny auta, bowiem odebrał go razem z dowodem rejestracyjnym. Podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT. Podatnik oświadczył, że używa pojazd wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej.  

Podatnik zadał Dyrektorowi KIS pytanie o treści:

  • Czy w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu opisanego w opisie stanu faktycznego, bez zmiany sposobu wykorzystywania tego pojazdu, konieczna jest aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy. To jest zdarzenie przyszłe bowiem w przyszłości będzie Pan zmieniał numer rejestracyjny samochodu?
  • Czy wpłata zaliczki na samochód, którego jeszcze Pan nie otrzymał, co opisał Pan wyżej, będzie skutkowała złożeniem VAT-26 aby móc odliczyć cały VAT z faktury z tego tytułu. Czy prawidłowo złożył Pan VAT-26 w terminie 7 dni od pierwszego wydatku. Na dzień składania ww. interpretacji samochód już Pan użytkuje?
  • Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa w 100% - dot ww. auta leasingowego?

Początkowo organy podatkowe wypowiedziały się w tej kwestii negatywnie, jednak po wygranych sprawach w WSA i NSA, potwierdziły prawidłowość stanowiska podatnika.

Warunki, które trzeba spełnić do pełnego odliczenia VAT

Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie warunki:

  1. wykluczenie użytku prywatnego danego pojazdu,
  2. prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu,
  3. złożenie informacji o pojeździe naczelnikowi urzędu skarbowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że złożenie informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy (VAT-26) jest jednym z warunków uprawniających do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatników. Pojazdy te na podstawie ww. informacji są identyfikowane poprzez: określenie marki, modelu, numeru rejestracyjnego, roku produkcji, daty nabycia pojazdu.

Dyrektor KIS wskazał, też że w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, zgłoszonego uprzednio na druku VAT-26, podatnik jest zobowiązany złożyć nową informację z danymi właściwymi dla pojazdu, która będzie podstawą do wprowadzenia go do rejestru pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Podatnik, aby móc korzystać z pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami używanymi wyłącznie w działalności gospodarczej, dla których ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, musi złożyć w urzędzie skarbowym informację o tych pojazdach. Informację sporządza się na druku VAT-26, którą należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem. Stanowi tak art. 86a ust. 12 ustawy o VAT.

Jak wyliczyć termin na złożenie druku VAT-26?

Dyrektor KIS wskazał, że dzień, w którym upływa termin złożenia VAT-26, ustala się zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania terminów podatkowych. Zostały one określone w art. 12 Ordynacji podatkowej. Wynika z nich, że w obliczeniach pomija się dzień, w którym został poniesiony wydatek związany z pojazdem samochodowym. Jeżeli bowiem początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się dnia, w którym ono nastąpiło. Za koniec terminu uważa się natomiast upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Zdarza się, że wypada to w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. W takim przypadku ostatni dzień terminu przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. VAT-26 można więc złożyć jeszcze pierwszego dnia "roboczego" po przerwie weekendowej lub świątecznej. Tak więc, podatnik ma prawo do odliczenia podatku w 100% z pierwszej faktury zaliczkowej przed dniem otrzymania samochodu, bowiem złożył informację na druku VAT-26 w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku.

Dyrektor KIS uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku zgodnie z art. 86 ustawy, bowiem użytkuje ww. pojazd tylko do działalności gospodarczej i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2020 r., nr ITPP2/4512-528/16-7/20/AD

Auto firmoweOdliczenie VATVATKoszty