Pobierz e-pity 2022

Kilometrówka Limit kilometrów 2022/2023

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:59 (aktualizacja: )

Limit przejazdów lokalnych - kilometrówka 2022 / 2023

Mieszkańcy gminy [tys.]Do 100 tys.Pow.100 tys.Pow.500 tys.Obowiązuje od
Limit miesięczny300 km500 km700 km26.03.2002r.

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym pracodawca może przyznać pracownikowi limit miesięczny przejazdów lokalnych w kilometrach. Limit ten nie może być wyższy, niż wartość niniejszego wskaźnika. W pewnych przypadkach limit ten może zostać podwyższony:

  • dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej do 1'500 km miesięcznie;
  • dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęska żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej  do 3'000 km miesięcznie.

Kiedy zmiana kilometrówki?

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który umożliwi zmianę rozporządzenia dotyczącego zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych. To jednak nie wszystko. Nowelizacja zakłada również zwrot dla aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Więcej na ten temat w artykule ,,Podwyżka kilometrówki jesienią 2022? Zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym".

 

Kilometrówka podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.):

"§ 3. 1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

§ 4. 1. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

2. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych."