Zwrot akcyzy dla rolnika: 1 zł za litr wykorzystanego w gospodarstwie oleju napędowego w 2021 r.

Ewelina Czechowicz

W 2021 r. rolnicy dostaną 1 zł zwrotu akcyzy od każdego litra oleju napędowego, który wykorzystają do produkcji rolnej- tak przewiduje opublikowany projekt  rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Rząd we wtorek opublikował projekt rozporządzenia. Rozporządzenie dotyczy stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.

zwrot akcyzy za olej napędowyŹródło: shutterstock  

1 zł zwrotu za litr oleju napędowego 

Zgodnie z treścią rozporządzenia, które wydawane jest na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), w 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kto może ubiegać się o zwrot akcyzy od oleju napędowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej może ubiegać się producent rolny.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Z kolei za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

  1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku
  2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku
  3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości 

Przy czym przepisów powyższych, wykluczających możliwość ubiegania się o zwrot, nie stosuje się do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

Termin na złożenie wniosku  

W 2021 roku, rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego od wydanych środków na zakup oleju napędowego używanego do  produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego 

Zwrot akcyzy za zakup paliwa rolniczego powinien nastąpić w dniach:

  1. 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. 1-30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Pieniądze wypłacane są gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Inne podatkiFormy opodatkowaniaRolnik