Zmiany w oświadczeniach dla celów podatku u źródła

Redakcja PIT.pl

Projekt rozporządzenia opublikowany 1 sierpnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zakłada przedłużenie terminów obowiązywania oświadczeń WH-OSC oraz WH-OSP pozwalających na zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła lub zastosowanie stawki obniżonej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz wydłużenie terminu na złożenia tzw. oświadczenia następczego. Celem rozporządzenia jest rozwianie wątpliwości wielu płatników dotyczących składania oświadczenia WH-OSC oraz WH-OSP.

Oświadczenie ważne tylko przez 4 miesiące

Zgodnie przepisami konieczne jest złożenie dwóch oświadczeń:

  • pierwotnego - do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatności na rzecz danego podmiotu przekroczyły próg 2 mln zł. Oświadczeniem tym można się posługiwać do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je złożono;
  • następczego - w terminie do 7. dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres ważności pierwszego oświadczenia. Oświadczenie następcze ma w praktyce potwierdzić, że od złożenia pierwszego nic się nie zmieniło w zakresie prawa do stosowania przez płatnika preferencji od złożenia oświadczenia pierwotnego.

Jak się jednak okazuje, z literalnej wykładni przepisów wynika, że w stosunku do danego podmiotu, na którego rzecz dokonywana jest wypłata przekraczająca 2 mln zł, oświadczenie pierwsze można złożyć tylko raz – tylko raz bowiem przekracza się w danym roku próg 2 mln zł. Następcze oświadczenie także można złożyć tylko raz, ponieważ termin na jego złożenie jest uzależniony od złożenia pierwszego oświadczenia. Tym samym, skoro oba oświadczenia można złożyć tylko raz, to należałoby uznać, że z preferencji i niestosowania mechanizmu „Pay and Refund” można skorzystać tylko od wypłat dokonywanych na rzecz danego podmiotu w ciągu czterech miesięcy w roku.

Zmiany w oświadczeniach dla celów podatku u źródła

Źródło: shutterstock

Wydłużenie okresu obowiązywania oświadczenia

Właśnie takie problemy praktyczne ma wyeliminować zaproponowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenie. Zmiany dotyczą przepisów art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i mają na celu wydłużenie do końca 2022 r. okresu ważności oświadczenia pierwotnego, zwalniającego z obowiązku stosowaniu mechanizmu „Pay and Refund”. Projekt rozporządzenia dotyczy także tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wygasła. Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia problem oświadczeń, w stosunku do których upłynął już termin ważności ma być natomiast rozwiązany w ramach projektowanych zmian ustawowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r., ale ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 r.

Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia następczego

Zmianie ulegnie również termin złożenia oświadczenia następczego, o którym mowa w art. 26 ust. 7g ustawy o CIT. Płatnik będzie miał możliwość złożenia oświadczenia do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, a nie jak obecnie do 7 dnia miesiąca następującego  po upływie okresu ważności oświadczenia pierwotnego.

Przedstawione zmiany, Minister Finansów planuje wprowadzić już w sierpniu bieżącego roku. Rozporządzenie zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Doradca podatkowy ID Advisory Remigiusz Fijak

Inne podatkiCIT