Zmiana formy opodatkowania: kto powinien jej dokonać do 20 lutego 2021 r.?

Ewelina Czechowicz

Podatnik, który rozpoczyna działalność gospodarczą, zobowiązany jest do określenia formy opodatkowania z której będzie korzystać. Może wybrać skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. Wybraną formę opodatkowania może zmienić, zmiany należy dokonać w większości przypadków do 20 lutego. Kto może dokonać zmiany formy opodatkowania do 20 lutego 2021 r.? – wyjaśniamy.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. 

Zmiana formy opoddatkowania do 20 lutego 2021 r.
Źródło: shutterstock.com

Zmiana formy opodatkowania - ważne terminy

Podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

- 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego; - kartę podatkową - w terminie do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności, - w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej 

Zawiadomienie do urzędu o zmianie formy opodatkowania

W wypadku zmiany formy opodatkowania wystarczające jest dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1.

Wyjątkiem jest sytuacja w której przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybierze kartę podatkową. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wybór opodatkowania w formie karty podatkowej powinien zostać zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego według ustalonego wzoru. Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania osiąganych przychodów podatnik zobowiązany jest zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na ustalonym wzorze w terminie do 20. stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.

Nieprawidłowo wybrana forma opodatkowania - jak ją zmienić?

W sytuacji kiedy doszło do pomyłki w wyborze formy opodatkowania, podatnik który zorientuje się w odpowiednim czasie, będzie mógł dokonać zmiany nawet w tym samym roku, jednakże nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód.  Potwierdza to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 kwietnia 2018 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.155.2018.1.MD. W interpretacji tej czytamy, że: (…) „stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca złożył oświadczenie dotyczące zmiany (pomyłkowo wybranej w systemie CeiDG) formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór zryczałtowanej formy opodatkowania jest skuteczny”.

Podatnicy, którzy przy zakładaniu działalności  dkonają wyboru formy  opodatkowania, nie są skazani na nią przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Raz do roku mogą dokonać zmiany. Co do zasady zmiany można dokonać do 20 lutego każdego roku, zakładając, że podatnik osiągnął pierwszy przychód w styczniu. W sytuacji kiedy podatnik osiągnie pierwszy przychód dopiero w kolejnych miesiącach, ma więcej czasu  na dokonanie aktualizacji.  Wówczas zmiany formy opodatkowania należy dokonać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód.

Więcej na ten temat piszemy w poradniku: Zmiana formy opodatkowania w 2021 r.

Formy opodatkowaniaKarta podatkowaPodatek PITRyczałtPodatki 2021