Zatrudnienie pracownika w firmie – umowa o pracę, zlecenie a może umowa o dzieło?

Ewelina Czechowicz

W trakcie prowadzania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wielokrotnie mają potrzebę zatrudnienia pracownika? Co wybrać, umowę o pracę zlecenie czy dzieło? Jakie są obowiązki w czasie zatrudnienia pracownika? Jakie różnice między umową o pracę, zleceniem czy umową o dzieło? – tłumaczymy

Umowa o pracę

Podstawowa forma zatrudnienia określona przez Kodeks pracy to umowa o pracę. Zasady jej zawierania określa Kodeks pracy. Przy zatrudnianiu pracownika na umowę o pracę pracodawca ma określone obowiązki. Musi skierować pracownika na badania lekarskie, następnie trzeba określić zasady zatrudnienia. W umowie o pracę należy określić strony umowy, wskazać adres siedziby pracodawcy oraz określić rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i wynagradzania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o pracę można zawrzeć okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. W umowie należy wskazać dzień rozpoczęcia pracy oraz wymiar czasu pracy np. cały etat, oraz określić wynagrodzenie, oraz jego składniki. 

Wynagrodzenie w umowie o pracę wskazuje się brutto i nie może być ono mniejsze o minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 3 600 zł .  W przypadku umowy na okres próbny pracodawca ma obowiązek wskazać, na jaki czas zawarta zostanie umowa na czas określony, po zakończeniu okresu próbnego.

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na umowę o pracę, musi pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia bhp dla zatrudnianego pracownika. Umowę o pracę należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy / rozpoczęcia pracy.

Zatrudnienie pracownika w firmie - umowa o pracę, zlecenie a może umowa o dzieło?

Źródło: Shutterstock

Umowa zlecenie 

Umowa zlecenie, uregulowana została poza Kodeksem pracy. Jest to umowa starannego działania i w jej treści należy wskazać, jakie czynności ma wykonać zleceniobiorca. W umowie należy określić czas trwania zlecenia oraz wysokość wynagrodzenia, oraz sposób rozliczenia. W zakresie umowy zlecenia trzeba być ostrożnym. Bowiem kiedy chcemy mieć pracownika na stałe, który w stałym miejscu i godzinach wykonuje prace, jest podporządkowany pracodawcy w zakresie organizacyjny i służbowym to taka umowa może być w razie kontroli Inspekcji Pracy potraktowana jak umowa o pracę. Zawieranie umów zlecenie może być potraktowane jako wykroczenie, jeżeli umowa jest wykonywana jak umowa o pracę. W takiej sytuacji przedsiębiorca może otrzymać mandat, zostać zobowiązany do zawarcia umowy o pracę oraz wypłacenia wynagrodzenia jak za umowę o pracę i rozliczenia urlopu wypoczynkowego. 

W przypadku umowy zlecenia trzeba pamiętać o wskazaniu od kiedy i do kiedy ma być zawarta umowa. W umowie tej należy opisać, co dokładnie zleceniobiorca ma wykonywać. Nie należy określać i używać takich pojęć jak np. „stanowisko”. W umowie powinna być wskazana stawka wynagrodzenia brutto za godzinę, nie mniejsza niż aktualnie obowiązująca stawka godzinowa, aktualnie wynosząca 23,50 zł.

Stroną umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Umowę tą można wypowiedzieć praktycznie w każdym momencie.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia należy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zgłosić ją do ZUS. 

Trzeba też pamiętać, że zleceniobiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przepracowanego czasu. W ewidencji zleceniobiorca powinien wskazać, ile godzin przepracował, w danym miesiącu do rozliczenia według określonej w umowie stawki.

W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania współpracownika na badania lekarskie czy przeprowadzenia szkolenia bhp. 

Umowa o dzieło 

W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie potrzebuje pracownika na stałe, może rozważyć zawarcie umowy na wykonanie określonego zadania, w tym przypadku może skorzystać z uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy o dzieło. W przypadku tej umowy przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek. Jednak żeby umowa była umową o dzieło, muszą być spełnione określone przesłanki. 

Umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu, czyli odmiennie niż umowa zlecenia, która jest umową starannego działania. 

W przypadku umowy o dzieło powinien być jej efektem określony rezultat, np. wykonana strona internetowa czy wykonany nowy mebel. Umowę o dzieło przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia na druku ZUS RUD. Brak zgłoszenia umowy do ZUS może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5000 zł.

Plusy i minusy umowy o pracę, zlecenia i dzieła

W przypadku umowy o pracę pracownik otrzymuje gwarancję minimalnego wynagrodzenia, prawo do urlopu, ubezpieczenia społecznego i wielu przypadkach ochrony stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę i zlecenia inaczej kształtuje się odpowiedzialność pracownika. W przypadku umowy o pracę, jeżeli szkoda została przez pracownika wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W sytuacji kiedy  szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik ma obowiązek naprawienia całej szkody.Zleceniobiorca z kolei odpowiada za wyrządzone szkody całym swoim majątkiem. Dlatego zawierając taką umowę, będąc zleceniobiorcą, warto pomyśleć o wykupieniu polisy OC lub ograniczeniu zakresu odpowiedzialności. W zakresie umowy o pracę w Kodeksie pracy uregulowano kwestie wypowiedzenia, są to odpowiednio 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące. W przypadku zlecenia można wypowiedzieć umowę praktycznie w każdym czasie.

W czasie umowy zlecenia, zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Pracodawca osobie zatrudnionej na umowę o pracę ma też obowiązek udzielić urlopu na żądanie czy urlopów okolicznościowych. Pracujący na umowę zlecenia czy dzieło takich przywilejów nie mają. 

W przypadku umowy o pracę pracownik ma prawo do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca i pracownik odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne oraz rentowe. Pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego. 

Z kolei zleceniobiorca opłaca tylko składkę zdrowotną, wypadkową, rentową i emerytalną, składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. W przypadku kiedy zleceniobiorca nie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego, nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego i uzyskania zasiłku chorobowego. To samo dotyczy prawa do zasiłku macierzyńskiego czy do opieki nad dzieckiem. 

Kodeks pracyUmowa o pracęUmowa zlecenieFormy zatrudnienia