Zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy a rozliczenie PIT za 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Osoby, które w 2020 r. otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych są zobowiązane do złożenia deklaracji rocznej do urzędu skarbowego. Zasiłek dla bezrobotnych jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego też Powiatowy Urząd Pracy do końca lutego musi dostarczyć podatnikowi PIT-11.

Zasiłek dla bezrobotnych w PIT

Urząd pracy do końca lutego, tak jak pracodawcy, zobowiązany jest wystawić osobie bezrobotnej pobierającej zasiłek lub stypendium PIT-11 zawierający informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, na podstawie którego należy później wypełnić zeznanie roczne.

Zasiłek dla bezrobotnych - podwyżka od 1 września 2020 roku

Zasiłek dla bezrobotnych PIT
Źródło: shutterstock.com

Jak rozliczyć zasiłek dla bezrobotnych w PIT

Formularz PIT-u nie zawiera miejsca, w którym jest wyszczególniony zasiłek, stąd otrzymane świadczenie należy rozliczyć w części D „Dochodów/straty ze źródeł przychodów”. Następnie w rubryce „Źródła przychodu” – „Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4” należy wpisać sumę kwot pobranych zasiłków z urzędu pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych a ulgi podatkowe

Z uwagi na to, że zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem takim jak dochód ze stosunku pracy, rozliczający, którzy pobierali to świadczenie mogą korzystać z przysługujących im ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci.

Czy trzeba składać PIT, kiedy kwota zasiłku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku PIT, trzeba rozliczyć z każdej kwoty świadczenia wypłaconego z urzędu pracy, kiedy jest to świadczenie opodatkowane. Zasiłek dla bezrobotnych jest takim świadczeniem, stąd trzeba złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Niezłożenie deklaracji to złamanie nałożonego przez ustawodawcę obowiązku, za który grozi kara grzywny.

Zasiłek dla bezrobotnych w PIT
Źródło: shutterstock.com

Brak PIT-11 w aplikacji MF

15 lutego 2021 r. wielu bezrobotnych nie znalazło swojego PIT-11 w aplikacji MF, stąd nie mogą jeszcze dokonać rozliczenia przez system. Dopiero po wprowadzeniu PIT-11 z Urzędu Pracy lub po wprowadzeniu ręcznie danych będzie to możliwe. Powiatowy Urząd Pracy do końca lutego jako płatnik ma obowiązek sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją osobie, która pobierała zasiłek dla bezrobotnych oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jej miejsca zamieszkania. Zatem warto wstrzymać się z akceptacją deklaracji znajdującą się w e-pity.pl

Bezrobotni zwolnieni z obowiązku sporządzania zeznania za 2020 r.

Rocznego zeznania podatkowego nie mają obowiązku składać bezrobotni, którzy w roku podatkowym nie mieli prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wynika to z art. 21. pkt 102. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma takiego obowiązku, nawet jeśli uzyskał „zwrot kosztów z tytułu:

 1. przejazdu do miejsca pracy,
 2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
 3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
 5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 6. przejazdu na egzamin.

Opodatkowaniu nie podlega również „wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu:

 1. studiów podyplomowych,
 2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 3. egzaminów lub licencji,
 4. badań lekarskich lub psychologicznych,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

– otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Zwolnione z podatku są też:

 • świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych
 • jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności

Rozliczenie rocznePodatek PITPIT-11PIT-37PIT-36