Zasiłek dla bezrobotnych - 1200 zł od 1 września 2020 roku

Ewelina Czechowicz

Sejm 4 czerwca 2020 r. uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych.  Nowe przepisy podnoszą kwotę zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2020 r.

» Sierpień ostatnim miesiącem na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje pracownik, który zarejestruje się w urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest  co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoja pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, obecnie jest to kwota 2600 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 września 2020 r.

Źródło: shutterstock.com

Jak zarejestrować się w urzędzie i na jaką kwotę zasiłku można liczyć

W urzędzie pracy można online, korzystając ze strony https://www.praca.gov.pl lub zgłaszając się osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Od 1 czerwca 2020 r. kwota podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 881,30 zł przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Po tym czasie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 692 zł. Zasiłek przyznawany jest na okres sześciu miesięcy.

Od 1 września 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił:

  1. 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  2. 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tym, którzy przepracowali w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację jako osoba bezrobotna minimum 365 dni. Do okresu zatrudnienia nie wliczają się okresy przebywania na urlopach bezpłatnych, jeżeli trwały dłużej niż 30 dni.

We wskazany staż pracy zalicza się okres urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przebywania na rencie z tytułu niezdolności do pracy

Kto nie otrzyma zasiłku?

Zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymają osoby, które po po zarejestrowaniu się jako bezrobotni zostali skierowani przez PUP na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe, ale nie skorzystały z oferty urzędu. Dodatkowo, na zasiłek nie mogą liczyć Ci którzy  do pół roku wstecz rozwiązali stosunek pracy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron a także zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Zasiłku nie otrzymają Ci którzy otrzymali odszkodowanie za skróceni okresu wypowiedzenia.

Wyjątek stanowi porozumienie stron zawarte w związku z upadłością pracodawcy, likwidacją etatów.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2020 roku wynosi:

  • do 31 maja 2020: 861,40 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 676,40 zł w kolejnych okresach świadczenia;
  • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020: 881,30 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 692,00 zł w kolejnych okresach świadczenia;
  • od 1 września 2020 do odwołania: 1200 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 942,30 zł w kolejnych okresach świadczenia.

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość świadczenia dla osób bezrobotnych wypłaca przez PUP uzależniona jest od stażu pracy. I, tak:

Zasiłek w  wymiarze   80 proc. świadczenia otrzymają osoby,  których staż pracy nie przekracza 5 lat;

Zasiłek podstawowy 100 proc. świadczenia przysługuje osobom, których staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat na rynku pracy

Zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. dostaną z PUP bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat;

Kiedy spodziewać się zasiłku na koncie?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest z dołu. W przypadku, nabycia prawo do zasiłku w trakcie trwania miesiąca przysługuje on proporcjonalnie za dni kiedy osoba dokonała rejestracji w urzędzie pracy

Dodatki do zasiłku

Bezrobotni mogą otrzymać dodatki do zasiłku. 423, 90 zł brutto otrzyma osoba, która samodzielnie znajdzie pracę. Za kontynuowanie szkolenia na które wysłał bezrobotnego PUP po samodzielnym znalezieniu pracy bezrobotny otrzyma 169,60 zł brutto. 169,90 zł otrzyma także osoba, która wykorzysta czas bezrobocia na studia podyplomowe. Ponadto, za kontynuowanie nauki PUP zapłaci 847,80 zł brutto dodatku. Osoby bezrobotne będące na zasiłku przedemerytalnym otrzymają 1070,99 zł brutto. Osoby, które skorzystają  ze stypendiów szkoleniowych, stażowych, lub na przygotowanie zawodowe dorosłych mogą liczyć na 1017,40 zł brutto.

Utrata prawa do zasiłku

Zasiłek zwykle przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Jednak są sytuacje, kiedy można go stracić. Utracić prawo do zasiłku można w przypadku odmowy podjęcia zatrudnienia wskazanego przez PUP, odmowy wzięcia udziału w szkoleniu czy stażu. Prawo do zasiłku utraci również osoba, która podejmie zatrudnienie.

Koronawirus w Polsce