Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2022 roku

Iwona Maczalska

Pracownikom, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystaną część urlopu. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest odrębnie każdego roku, na podstawie tzw. współczynnika urlopowego. Ile wyniesie współczynnik urlopowy w 2022 roku?

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 171 § 1 w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Współczynnik urlopowy w 2021 roku

Z obowiązku wypłaty ekwiwalentu zwolniony jest pracodawca, w przypadku gdy strony umowy o pracę postanawiają o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą (art. 171 § 3 KP).

Współczynnik urlopowy 2022

Źródło: shutterstock

Współczynnik urlopowy w 2022 roku

Aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

I tak, w 2022 roku współczynnik urlopowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniesie 20,92. Wynika to z poniższego obliczenia:

[365 – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 soboty) ] : 12 =251 : 12 = 20,92 współczynnika urlopowego 2022

Współczynnik ten dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wyniesie:

  • dla pracowników zatrudnionych na 1/4 etatu - 5,23
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/3 etatu - 6,97
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu - 10,46
  • dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu - 15,69
Współczynnik urlopowy w 2022 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,92
Pracownicy na 1/4 etatu5,23
Pracownicy na 1/3 etatu6,97
Pracownicy na 1/2 etatu10,46
Pracownicy na 3/4 etatu15,69

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Kodeks pracyUrlopFormy zatrudnienia