W 2021 roku więcej przedsiębiorstw skorzysta z możliwości nietworzenia ZFŚS

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą podjąć decyzję o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź niewypłacaniu świadczenia urlopowego w 2021 roku. Powinni jednak do 31 stycznia o tym fakcie poinformować swoich pracowników. Z rezygnacji z ZFŚS w 2021 roku będzie mogło skorzystać jednaj więcej przedsiębiorców. Wszystko za sprawą ustawy antykryzysowej związanej ze zwalczaniem COVID-19 w Polsce.

» Odpisy na ZFŚS obowiązujące w 2021 roku

W świetle przepisów ustawy o ZFŚS tylko do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas na podjęcie decyzji o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Zwyczajowo termin ten nie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, lecz jedynie tych zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2021 roku rezygnacja z ZFŚS będzie jednak ułatwiona. Taką możliwość dają bowiem nowe przepisy ustawy związanej z walką z COVID-19 w Polsce.

Rezygnacja z ZFŚS a COVID-19

Źródło: shutterstock

Kto może zrezygnować z tworzenia ZFŚS w 2021 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163) tworzenie ZFŚS w zakładzie pracy jest obowiązkowe w przypadku pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia 2021 co najmniej 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty.

Z kolei prawo do tworzenia ZFŚS na zasadach dobrowolności posiadają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy Ci tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli jednak w zakładzie pracy zatrudnionych jest mniej niż 50 osób i nie ma wprowadzonego w nim układu zbiorowego pracy ani regulaminu wynagrodzenia, pracodawca ma prawo do podjęcia decyzji o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przedsiębiorcy, którzy podejmą decyzję o nietworzeniu ZFŚS w 2021 roku muszą o tym fakcie poinformować wszystkich zatrudnianych pracowników. Najbezpieczniej będzie zrobić to w formie pisemnej.

Nowe przepisy dotyczące ZFŚS w czasie epidemii COVID-19

Ustawa o COVID-19 rozszerza grupę przedsiębiorców mogących zrezygnować z tworzenia ZFŚS w 2021 roku. Możliwość czasowego zawieszenia tworzenia i funkcjonowania ZFŚS w zakładzie pracy daje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020. poz. 1842 ). W myśl przepisów ww. ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawców spadku obrotów gospodarczych (o 25 proc. w ciągu miesiąca przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku lub 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń (jeśli udział płac do przychodów wzrośnie o co najmniej 5 proc. w ciągu miesiąca), pracodawca może zawiesić obowiązki:

  1. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. dokonywania odpisu podstawowego,
  3. wypłaty świadczeń urlopowych

Warunkiem będzie jednak potwierdzenie przez pracodawcę spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Więcej na temat rezygnacji z ZFŚS w dobie pandemii COVID-19 pisaliśmu tutaj.

 

 

ZFŚS