Utrata prawa do ulgi termomodernizacyjnej

Ewelina Czechowicz

Są sytuacje, kiedy ulga termomodernizacyjna nie będzie się należeć lub podatnik utraci do niej prawo. Kiedy ulga termomodernizacyjna nie będzie się należała? Co zrobić, by nie utracić prawa do jej rozliczenia?

Utrata prawa do ulgi termomodernizacyjnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Nie każdy wydatek na fotowoltaiki można odliczyć w PIT

Przykładem braku możliwości jest fotowoltaika w budynku letniskowym. Można odliczyć tylko te wydatki na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych zamontowanych w domku letniskowym, jeżeli służy on do mieszkania, a nie jedynie do zaspokajania potrzeb związanych z rekreacją i wypoczynkiem – wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2.4011.932.2020.2.KC.

W omawianej interpretacji dyrektor KIS rozpatrywał sprawę wnioskodawcy, który zapewniał, że budynek spełnia wszystkie wymogi całorocznego budynku mieszkalnego, którego konstrukcja stanowi samodzielną całość, ma fundamenty i jest stale związana z gruntem. Dyrektor KIS uznał, że "Wydatek poniesiony na instalację fotowoltaiczną jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wnioskodawca wskazuje, że instalacja fotowoltaiczna wpisuje się w art. 2 pkt 2 lit. d) ww. ustawy jako całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostało zrealizowane w budowli letniskowej. Budynek letniskowy jest budynkiem wolnostojącym, służącym do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, który jest jednym lokalem mieszkaniowym. W związku z czym budowla ta spełnia wymagania stawiane dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które są wymienione w Prawie budowlanym art. 3 pkt 2a, czyli: budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Poniesiony wydatek na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych został sfinansowany ze środków własnych uzyskanych poprzez kredyt bankowy (na zakup towarów/usług). Wydatek ten nie został zwrócony w żadnej formie, nie został on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, a także nie został odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie był uwzględniany w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Wnioskodawca jest podatnikiem opłacającym podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Faktura VAT została wystawiona na Wnioskodawcę przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku."

utrata ulgi na termomodernizacje

Źródło:shutterstock

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

  •  ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wydatki, których nie można odliczyć w ramach ulgi

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można rozliczyć jedynie tę część wydatków, która nie została dofinansowana. Jeżeli beneficjent najpierw dokonał odliczenia, a później otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji np. z programu Czyste Powietrze, musi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Odliczenia w PITPIT-37PIT-36Korekta PITRozliczenie roczneTwój e-PIT