Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego przy wypłacie w następnym miesiącu

Gazeta Podatkowa 31.01.2020 07:50 (aktualizacja: )

Termin wypłaty wynagrodzenia pracownikom obowiązujący w zakładzie ma wpływ na ustalanie wynagrodzenia urlopowego. Wypłata wynagrodzenia w miesiącu następującym po przepracowanym miesiącu powoduje, że do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjmuje się wynagrodzenie za inne miesiące niż przy wypłacie na koniec danego miesiąca.

Wynagrodzenie urlopowe

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Tak wynika z art. 172 K.p. Natomiast szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Przyjmowanie składników

Wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem składników wymienionych w § 6 powołanego rozporządzenia. Różne grupy składników są w określony sposób uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym. I tak, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 7 wymienionego rozporządzenia). Z kolei składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Zatem do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjmuje się składniki zmienne miesięczne wypłacone w określonym czasie, bez względu na to, za jaki miesiąc przysługiwały. Do składników zmiennych miesięcznych zalicza się np. wynagrodzenie godzinowe, zmienną premię miesięczną czy dodatki za pracę w nocy.

Trzeciej grupy składników, czyli składników wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, nie przyjmuje się do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Wypłaca się je w przyjętych terminach ich wypłaty, a okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Termin wypłaty wynagrodzenia a podstawa

W przypadku wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjmuje się składniki zmienne miesięczne wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Przy czym są to składniki za miesiące poprzednie. Przykładowo, do podstawy wynagrodzenia urlopowego pracownika korzystającego z urlopu w grudniu 2019 r. należało przyjąć składniki zmienne wypłacone we wrześniu, październiku i listopadzie 2019 r. Przy czym wynagrodzenie to było należne odpowiednio za sierpień, wrzesień i październik 2019 r. Natomiast przy wypłacie wynagrodzenia na koniec przepracowanego miesiąca, w podanym przykładzie składniki zmienne przyjmowane byłyby z tego samego okresu, ale byłyby należne już za wrzesień, październik i listopad 2019 r.

Metodyka obliczania wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia).

Przykład

Pracownik pełnoetatowy otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł, stały dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł oraz zmienną premię miesięczną wynoszącą do 20% wynagrodzenia zasadniczego. W okresie od 2 do 17 stycznia 2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym (88 godz.). Wynagrodzenia są w zakładzie wypłacane za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca.

Jeżeli chodzi o składniki stałe miesięczne, to należy je przyjąć do wynagrodzenia urlopowego w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W przypadku gdy w styczniu 2020 r. pracownik wyłącznie korzystał z urlopu i pracował (nie miał nieobecności z innych tytułów), to nie wyodrębnia mu się wynagrodzenia urlopowego ze stałego miesięcznego wynagrodzenia. Należy mu też wypłacić wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych. Do podstawy wymiaru należy przyjąć premię wypłaconą w:

-październiku 2019 r. (należną za wrzesień 2019 r.) w kwocie 360 zł przy 168 godzinach przepracowanych we wrześniu 2019 r.,
-listopadzie 2019 r. (należną za październik 2019 r.) w kwocie 432 zł przy 184 godzinach przepracowanych w październiku 2019 r.,
-grudniu 2019 r. (należną za listopad 2019 r.) w kwocie 500 zł przy 152 godzinach przepracowanych w listopadzie 2019 r.

Pracownikowi za każdą godzinę urlopu wykorzystywanego w styczniu 2020 r. przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 2,56 zł za godzinę, zgodnie z wyliczeniem: (360 zł + 432 zł + 500 zł) : (168 godz. + 184 godz. + 152 godz.) = 2,56 zł.

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych za urlop wykorzystywany w styczniu 2020 r. wynosi 225,28 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 2020-01-30

Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

UrlopKodeks pracyPłaca minimalnaKoszty