Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) - zmiany od 1 stycznia 2022

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia 2022 r., na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2264 zmieni się rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Zmiana rozporządzenia stanowi konsekwencję wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. przepisów unijnych w zakresie certyfikatów wydawanych dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych.

Uproszczony dokument towarzyszący to dokument stosowany (w formie papierowej) w wewnątrzunijnym przemieszczaniu:

  • wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy),
  • alkoholu etylowego całkowicie skażonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 [2].

Źródło: shutterstock

Zmiana rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 [3] stanowi konsekwencję wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. przepisów unijnych w zakresie certyfikatów wydawanych dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych. W związku z tymi przepisami dodatkowe informacje w zakresie certyfikacji należało będzie również zamieszczać w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2022 r. straci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych [4], które w przepisach krajowych określa wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Utrata mocy obowiązującej powyższego rozporządzenia nastąpi w wyniku uchylenia fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposobu obiegu jego kart oraz warunków, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący [5]. Upoważnienie to uchyliła ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw [6].

Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zostanie natomiast zastąpione przez nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji dotyczącej zwrotu akcyzy oraz przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 6 i art. 55 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym [7].

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 r. stosuj bezpośrednio rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające unijny wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2264 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3649/92 w odniesieniu do objaśnień do uproszczonego dokumentu towarzyszącego dla certyfikowanych i samocertyfikowanych niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych

[2] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

[3] Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

[5] Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego, a także warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty.

[6] Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

[7] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Źródło: Ministerstwo Finansów

Inne podatki