Ulga termomodernizacyjna w PIT 2021 tylko dla budynków już wybudowanych

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przypomina o warunkach odliczania w PIT, wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Warto pamiętać, że odliczenie ulgi dotyczy wyłącznie budynków wybudowanych.

» Podatnicy, którzy w 2021 roku ponieśli wydatki na termomodernizację, mogą odliczyć je w PIT 2022

W PIT za 2021 rok po raz kolejny można odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,,Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.

MF - ulga termomodernizacyjna 2021

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Ulga termomodernizacyjna nie dla budynków w budowie

Przepisy regulujące zasady odliczania ulgi termomodernizacyjnej, nie odwołują się jednak do budynków w budowie, w tym do nowobudowanych budynków jednorodzinnych. Podatnik, który poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych, a także zakup urządzeń i usług, które służyły realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku będącym w budowie – nie posiada prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Innymi słowy, by skorzystać z ulgi budynek, w którym dokonano inwestycji termomodernizacyjnej musiał być kompletny i ukończony.

Stanowisko takie potwierdzają również ograny skarbowe. Przykładem indywidualnej interpretacji dotyczącej zastosowania ulgi termomodernizacyjnej w przypadku budynku będącego w budowie, jest interpretacja indywidualnej z 12 lutego 2020 r., 0112-KDIL2-1.4011.11.2020.2.DJ.

Kto i co może odliczyć w ramach ulgi?

Szczegółowe zasady dokonywania odliczenia wydatków na termomodernizację w ramach ulgi termomodernizacyjnej regulują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246).  W myśl ustawy z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać może podatnik podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, który poniósł wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 2020 roku. 

Odliczeniu podlegają jednak wyłącznie wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Więcej na temat zasad, warunków i wydatków podlegających uldze termomodernizacyjnej znajdziesz w poradniku ,, Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF”.

 

Odliczenia w PITRozliczenie roczneNieruchomościPodatek PITHOT