Ulga dla klasy średniej. MF naprawia wadliwy przepis

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów w drodze kolejnej już nowelizacji przepisów Polskiego Ładu, wprowadza zmiany do ustawy o Polskim Ładzie. Zmieniono m.in. niektóre zapisy dotyczące ulgi dla klasy średniej, która zacznie obowiązywać już z początkiem 2022 roku.

» Ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym czy miesięcznie? Preferencja z pułapkami

Kilka miesięcy temu w artykule ,, Ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców. Wadliwy przepis utrudni korzystanie z ulgi”, informowaliśmy o niedoprecyzowanych przepisach Polskiego Ładu, które utrudnią przedsiębiorcom skorzystanie z ulgi dla klasy średniej. W czym tkwił problem?

Ulga dla klasy średniej

Źródło: shutterstock

» Polski Ład: Ulga dla klasy średniej - kto z niej skorzysta i jak ją wyliczyć?

Ustalanie ulgi dla klasy średniej dla przedsiębiorców. Co z kosztami?

W projektowanym art. 26 ust 4a ustawy o tzw. Polskim Ładzie zakładano, że kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ustalać należy biorąc pod uwagę sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Pozostawienie w ustawie Polski Ład sformułowania ,,koszty prowadzenia działalności” z całą pewnością znacząco utrudniłby przedsiębiorcom ustalanie prawa do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. W ustawie o PIT nie ma bowiem definicji ,,kosztów prowadzenia działalności". Mowa wyłącznie o ,,kosztach uzyskania przychodów". Pojawiły się więc liczne dyskusje na temat tego w jaki sposób rozumieć owe ,,koszty prowadzenia działalności gospodarczej”- czy jako zwykłe koszty uzyskania przychodów, czy może szerzej, jako wszystkie koszty, które w działalności gospodarczej się pojawiają, bez względu na to, czy stanowią one koszt podatkowy.

Koszty w ujęciu ulgi dla klasy średniej zmienione w ustawie akcyzowej

Mając na uwadze negatywne komentarze zwracające uwagę na problematykę nowego ujęcia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Ministerstwo Finansów postanowiło doprecyzować pojęcie kosztów. Nie pojawiło się ono jednak bezpośrednio w ustawie o Polskim Ładzie, lecz w opublikowanej  nowelizacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2427).

Ustawa doprecyzowuje, że przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, w celu ustalenia ulgi dla klasy średniej, będzie trzeba pomniejszać o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (definicja z ustawy o PIT), a nie o szeroko pojęte koszty prowadzenia działalności. 

Ulga dla klasy średniejKosztyPodatki 2022Polski Ład