Skarbówka rozliczy PIT za zmarłego i poinformuje spadkobiorcę o podatku do zapłaty

Redakcja PIT.pl

W tym roku ostatnim dniem na terminowe złożenie deklaracji PIT jest poniedziałek 2 maja 2022 r. W związku z tym obowiązkiem pojawiają się liczne pytania. Kto oraz w jaki sposób dokonuje rozliczenia za osobę zmarłą? Kto może ubiegać się o zwrot z PIT po zmarłym? Wyjaśniamy.

» Kto rozlicza PIT za osobę zmarłą? Rodzina, czy urząd skarbowy?

W przypadku osoby zmarłej, która pozostawała w małżeństwie, istnieje możliwość jej wspólnego rozliczenia w zeznaniu składanym przez owdowiałego małżonka. Polski Ład wprowadził w tym zakresie zmiany stanowiące, iż osoba owdowiała może rozliczyć się wspólnie ze swoim zmarłym małżonkiem, nawet jeżeli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego i w tym też roku zmarł jeden z małżonków. Nie musi być spełniony warunek pozostawania w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy, a zasady te można wykorzystać już w rozliczeniu za rok 2021.

PIT za osobę zmarłą. Co u ulgami?

Źródło: shutterstock

Jeśli wspólne rozliczenie nie może być zastosowane, to za nieżyjącego podatnika formularz PIT sporządza urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania zmarłego. Konieczne do tego dane pozyskuje m.in. od płatników - pracodawcy czy z ZUS.

» Kto składa PIT za zmarłego, wspólne rozliczenie małżonków, prawo do ulg i odliczeń

US wyda zaświadczenia o wysokości podatku do zapłaty lub do zwrotu po osobie zmarłej

Potencjalny spadkobierca, jeszcze przed przyjęciem spadku, jest uprawniony do złożenia wniosku do US o wydanie zaświadczenia o wysokości podatku do zapłaty lub do zwrotu po osobie zmarłej. Wystarczające jest uprawdopodobnienie faktu bycia przyszłym spadkobiercą, np. poprzez okazanie odpisu aktu zgonu zmarłego, odpisu własnego aktu urodzenia lub innych dokumentów. Gdy znane już są osoby spadkobierców, powinni oni otrzymać z US wezwanie do ustalenia ostatecznej treści zobowiązania podatkowego spadkodawcy w formie wstępnie przygotowanego zeznania. Mają oni 30 dni na udzielenie odpowiedzi zawierającej informację o zastosowaniu ulg podatkowych (prorodzinna, rehabilitacyjna, na internet) oraz o wydatkach kwalifikowanych jako koszty uzyskania przychodu. Na tej podstawie US wydaje skierowaną do spadkobierców decyzję podatkową. Są oni zobowiązani do zapłaty podatku w ciągu 14 dni lub uprawnieni do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty po osobie zmarłej. Składając wniosek o zwrot należy udowodnić fakt bycia spadkobiercą, np. poprzez przedłożenie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Marek Gwóźdź
Counsel ID Advisory
Sebastian Stefańczyk
Aplikant Radcowski ID Advisory

PIT-36Rozliczenie roczneDarowizna i spadek