Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rząd przyjął projekt nowego prawa celnego

Ewelina Czechowicz 07.12.2020 08:50 (aktualizacja: )

Rząd przyjął przygotowany przez resort finansów projekt nowych przepisów dotyczących prawa celnego, nowe regulacje mają na celu ujednolicenie i usprawnienie wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Ponadto uwzględniają nowe rozwiązania dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

Nowe prawo celne

Źródło:shutterstock

Zmiany dla importerów

Nowe przepisy zakładają:

  • że w przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że  prowadzone są dwa postępowania, postępowanie celne i podatkowe. Dodatkowo w ramach tych postępowań często wydawane jest kilka decyzji.Nowe regulacje maja ograniczyć koszty oraz usprawnić postępowanie. Zmniejszeniu ulegną koszty poprzez  ograniczenie nadmiernej wysyłki korespondencji, a sam proces wymiaru należności ma stać się łatwiejszy. Dodatkowo projekt przepisów zakłada ułatwienia w procedurze wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz gwarantów będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i on będzie decydował o wpisie do tego rejestru. Łatwiej będzie też dokonać wpisu na listę agentów celnych, będzie on dokonywany na postawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Skrócony zostanie czas oczekiwania podmiotów i osób zainteresowanych na taki wpis.

Ujednolicony zostanie tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z importem towarów. Projekt zakłada również umożliwienie nadawania numeru PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP. Zmiany te mają ograniczyć  nieprawidłowości po stronie podatników i będą korzystne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Zmiany w obszarze gier hazardowych

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie uproszczenia i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych m.in. poprzez:

  • umożliwienie podmiotom przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wpisy do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będą zatwierdzane przez upoważniony organ Krajowej Administracji Skarbowej. Kompetencje do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych, uzyska naczelnik urzędu celno-skarbowego, który ustalił naruszenie przepisów.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Projekt  nowego prawa celnego wprowadza zmiany, które dostosowują  przepisy regulujące opłatę paliwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Zgodnie z projektowanymi przepisami naczelnik urzędu celno-skarbowego stanie się organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych (obecnie informacje te składane są do naczelnika urzędu skarbowego).

PrzychodyFormy opodatkowaniaInne podatki