Przedsiębiorcy mają ostatnie godziny na decyzje, od których zależy wysokość podatków w 2023 r.

Ewelina Czechowicz

Podatnik, który rozpoczyna działalność gospodarczą, zobowiązany jest do określenia formy opodatkowania z której będzie korzystać. Może wybrać skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt. Wybraną formę opodatkowania może zmienić, zmiany należy dokonać w większości przypadków do 20 lutego roku każdego roku. Stąd ostatnie godziny dla wielu przedsiębiorców na podjęcie ważnych decyzji.  

W jakiej wysokości zapłacić składki ZUS w lutym 2023?

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Do 20 lutego wybór formy opodatkowania na 2023 r., nie czekaj do końca - PIT.pl

Dostępne formy opodatkowania

Aktualnie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze mogą wybrać:

  1. Podatek liniowy
  2. Skalę podatkową
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nie można już zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową, która jest dostępna wyłącznie dla podatników, którzy ją kontynuują.

Przedsiębiorcy mają ostatnie godziny na wybór formy opodatkowania

Źródło: shutterstock

Wybór formy opodatkowania, na co należy zwrócić uwagę?

Przy wyborze formy opodatkowania należy dokonać indywidualnej analizy swojej sytuacji gospodarczej. Trzeba w szczególności przeanalizować:

  1. Wysokość swoich przychodów oraz kosztów
  2. Możliwość np. wspólnego rozliczania z małżonkiem czy jako samotny rodzic
  3. Możliwość zastosowania ulg i preferencji podatkowych oraz zwolnień podatkowych
  4. Wyłączenia w stosowaniu ryczałtu oraz podatku liniowego

Zawiadomienie do urzędu o zmianie formy opodatkowania

W wypadku zmiany formy opodatkowania wystarczające jest dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1. Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.

Nieprawidłowo wybrana forma opodatkowania – jak ją zmienić?

W sytuacji kiedy doszło do pomyłki w wyborze formy opodatkowania, podatnik który zorientuje się w odpowiednim czasie, będzie mógł dokonać zmiany nawet w tym samym roku, jednakże nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód.

Potwierdza to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji  z 27 kwietnia 2018 r.nr   0113-KDIPT2-1.4011.155.2018.1.MD. W interpretacji tej czytamy, że: (…) „stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca złożył oświadczenie dotyczące zmiany (pomyłkowo wybranej w systemie CeiDG) formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór zryczałtowanej formy opodatkowania jest skuteczny”.

Podatnicy, którzy przy zakładaniu działalności gospodarczej wybiorą określona formę opodatkowania, nie są skazani na nią przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Raz do roku można dokonać zmiany. Co do zasady zmiany można dokonać do 20 lutego każdego roku, zakładając, że podatnik osiągnął pierwszy przychód w styczniu. W sytuacji kiedy podatnik osiągnie pierwszy przychód dopiero w kolejnych miesiącach, ma więcej czasu  na dokonanie aktualizacji. Zmianę formy opodatkowania należy dokonać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód. W sytuacji kiedy np. przychód zostanie osiągnięty dopiero np. w marcu przedsiębiorca ma więcej czasu, wyboru formy opodatkowania może dokonać do 20 kwietnia 2023 r.

Zmiana formy opodatkowania a ZUS

Trzeba pamiętać, że zmiana formy opodatkowania aktualnie wpływa na wysokość podatku zdrowotnego i zasady jego opłacania. W przypadku kiedy podatnik zmienia formę opodatkowania, a wysłał już deklaracje DRA za styczeń 2023 roku, musi dokonać jej korekty i zweryfikować wysokość składki zdrowotnej.

Formy opodatkowaniaWspólne rozliczenie PITOdliczenia w PITUlga termomodernizacyjnaUlga na dzieciRyczałtPodatek liniowySkładka zdrowotnaZUS