Do 20 lutego wybór formy opodatkowania na 2023 r., nie czekaj do końca

Ewelina Czechowicz

Do 20 lutego 2023 roku przedsiębiorcy muszą zdecydować w jakiej formie będą opodatkowywać swoje dochody osiągane w tym roku. Zmiany należy dokonać co do zasady do 20 lutego 2023 roku jednak jak radzą księgowe i biura rachunkowe nie należy czekać do końca terminu z uwagi na to że 20 lutego upływa termin zapłaty składek ZUS.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania ważne terminy

Podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

  1.  19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
  2.  na inne formy opodatkowania - w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej

Do 20 lutego wybór formy opodatkowania na 2023 r., nie czekaj do końca

Źródło: shutterstock

Zmiana formy opodatkowania a składki ZUS

Jak radzą księgowe i biura rachunkowe nie warto czekać ze zmianą formy opodatkowania do ostatniego dnia, bowiem do 20 lutego 2023 roku należy wysłać do ZUS deklaracje DRA i składki muszą być zgodne z wybraną formą opodatkowania. Wcześniejsze wysłanie DRA sprawia, że po zmianie formy opodatkowania będzie trzeba złożyć korektę tej deklaracji w ZUS.

 

Zawiadomienie do urzędu o zmianie formy opodatkowania

W wypadku zmiany formy opodatkowania wystarczające jest dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1..

Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.

Nieprawidłowo wybrana forma opodatkowania – jak ją zmienić?

W sytuacji kiedy doszło do pomyłki w wyborze formy opodatkowania, podatnik który zorientuje się w odpowiednim czasie, będzie mógł dokonać zmiany nawet w tym samym roku, jednakże nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód. Potwierdza to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji  z 27 kwietnia 2018 r.nr   0113-KDIPT2-1.4011.155.2018.1.MD. W interpretacji tej czytamy, że: (…) „stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca złożył oświadczenie dotyczące zmiany (pomyłkowo wybranej w systemie CeiDG) formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór zryczałtowanej formy opodatkowania jest skuteczny”.

Podatnicy, którzy przy zakładaniu działalności gospodarczej wybiorą określona formę opodatkowania, nie są skazani na nią przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Raz do roku można dokonać zmiany. Co do zasady zmiany można dokonać do 20 lutego każdego roku, zakładając, że podatnik osiągnął pierwszy przychód w styczniu. W sytuacji kiedy podatnik osiągnie pierwszy przychód dopiero w kolejnych miesiącach, ma więcej czasu  na dokonanie aktualizacji. Zmianę formy opodatkowania należy dokonać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód.

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania?

Przed wyborem formy opodatkowania podatnik powinien przeanalizować, jak duże wydatki związane z działalnością gospodarczą będziesz ponosił. Jeżeli takie wydatki, na przykład związane z zakupem towarów usług czy wyposażenia, będą znaczne, zastanów się chcesz wybrać formę, która nie daje możliwości uwzględnienia w rachunku podatkowym kosztów uzyskania przychodów. Może się bowiem okazać, że jeżeli wybierzesz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to pomimo korzystniejszej stawki podatkowej, zapłacisz wyższe podatki, niż gdybyś wybrał podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ogólnych. Będzie to wynikać z braku możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.

Możliwość rozliczenia straty podatkowej

Przed wyborem formy opodatkowania trzeba również brać pod uwagę, to planowane wydatki mogą być wyższe niż generowane przychody. Tak najczęściej dzieje się na wstępnym etapie działalności lub kiedy planowane są inwestycje. W takim przypadku korzystnym rozwiązaniem może być forma opodatkowania, w której może powstać strata podatkowa – czyli podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a forma opodatkowania

Wybierając formę opodatkowania trzeba wziąć pod uwagę to że nie w każdym przypadku jest możliwość wspólnego rozliczenia.  Możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem wyłącza uzyskiwanie przychodów opodatkowanych według stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgi podatkowe a forma opodatkowania

Wybierając formę opodatkowania trzeba tez brać pod uwagę to że nie każda forma pozwala na korzystanie W z ulg podatkowych. Każda forma opodatkowania charakteryzuje się innym zestawem dostępnych dla podatników ulg, a opodatkowanie w formie liniowej pozbawia możliwości skorzystania z istotnej części ulg podatkowych.

Wybór formy opodatkowania a rodzaj księgowości, którą trzeba prowadzić

Różne formy opodatkowania wiążą się z różnym zakresem obowiązków ewidencyjnych i księgowych. W zależności od wybranej przez ciebie formy opodatkowania dochodów z działalności, będziesz mieć obowiązek prowadzenia:

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR), w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym

ksiąg rachunkowych w przypadku przekroczenia limitu 2 mln EURO przychodów netto w poprzednim roku podatkowym;

ewidencji przychodów, w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak zmienić formę opodatkowania

 Formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej można zmienić przez:

  1. rezygnację z aktualnej formy opodatkowania
  2. wybranie nowej formy opodatkowania.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Jest stosowana, jeżeli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania lub wybierze inną formę, ale zgłosi zmianę do naczelnika urzędu skarbowego po terminie, w którym mógł dokonać takiego wyboru. Podatnik który np. prowadzi  działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej i chce wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, musi dokonać zgłoszenia zmiany opodatkowania poprzez  zaświadczenie o rezygnacji z opodatkowania według stawki liniowej w terminie:

  1. do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej
  2. do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o rezygnacji z formy opodatkowania można

  1. złożyć w urzędzie skarbowym
  2. złożyć za pośrednictwem strony biznes.gov.pl

Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 rok a wybór formy opodatkowania za 2023 rok

Podatnicy, którzy zdecydują się złożyć PIT za 2022 rok wg zasad ogólnych a byli w 2022 roku opodatkowani ryczałtowo lub liniowo muszą pamiętać o tym że PIT na zasadach ogólnych nie jest formą zmiany opodatkowania na ten rok. Jeżeli zamierzają również w 2023 roku opłacać podatek na skali muszą dokonać zmiany formy opodatkowania na właściwą.

Formy opodatkowaniaRyczałtPodatek liniowy