Porozumienie cenowe musi być zatwierdzone. Inaczej nie można go stosować

Piotr Szulczewski

Rozliczenia podatku PIT i CIT nie mogą być oparte o wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jeśli podatnik uzyska korzystną dla siebie decyzje – rozliczenie podatkowe może być następnie skorygowane na zasadach korzystnych dla niego.

Zakład zagraniczny również podlega regułom dokumentacji podatkowej

Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT podatnicy obowiązani są wyłączać z kosztów uzyskania przychodów niektóre koszty usług, opłat i należności powyżej zdefiniowanego w przepisie poziomu. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania do kosztów usług, opłat i należności w zakresie, w jakim decyzja w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłat i należności, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

Kolejna rewolucja w cenach transferowych

Jak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, jeśli podatnik jest w trakcie zawierania APA, tj. złożył wniosek o wydanie decyzji APA, ale nie została ona jeszcze wydana, to ma on obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast po wydaniu decyzji APA podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego.

Jednocześnie Ministerstwo zapewniło, że oprócz standardowej procedury APA, w najbliższym czasie dojdzie do ustalenia procedury uproszczonej – uprzedniej porozumień cenowych. Prace Ministerstwa Finansów nad tą procedurą są w toku i – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – gotowy projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych. Wydłużony czas prac nad procedurą wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz, których celem jest opracowanie procedury, która będzie odpowiadała potrzebie jej wprowadzenia, zabezpieczając jednocześnie interes Skarbu Państwa.

Podstawa: Odpowiedź w sprawie interpelacji nr 27048 z dnia 6 listopada 2018 r. Państwa Posłów Cezarego Tomczyka, Artura Gierady, Agnieszki Pomaskiej, Piotra Cieślińskiego, Sławomira Nitrasa oraz Pawła Olszewskiego w sprawie przepisów zawartych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

CITPodatek PIT